0242 237 50 75

2015 Yılı Katsayıları

2015 Yılı Katsayıları

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları ile ilgili TTB Merkez Konseyi’nden gelen yazı aşağıdadır.
Antalya için katsayı: 4.90
TTB özel hekimlik uygulamaları 2015 katsayılarına bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamaları için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2015 yılı için geçerli olacak katsayılar belirlenmiştir.
Katsayılar için öncelikle tabip odalarının görüşleri toplanmış, bunun yanında daha önce TTB Büyük Kongresi’nde ve Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu toplantılarında tartışıldığı ve karara bağlandığı biçimde bölgesel farklılıklar için T.C Kalkınma Bakanlığı’nın İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011) çalışmasına göre illerin gruplandırılmasına uygunluk çalışması yapılmıştır. Daha önce oda bölgesi için belirlenen katsayılar yeni sistemin gereği olarak her il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
Bu çalışmada SEGE-2011 için uygunluk sağlanmaya çalışılırken mevcut katsayısı kendi bölgesine göre yüksek olan illerde düşürme yapılmamış, Tabip odalarının önerileri de dikkate alınarak 0,1 birim artış gerçekleştirilmiştir. Bu illerdeki katsayıların yıllar içerisinde kendi grubuyla aynı katsayıya ulaşması hedeflenmiştir.. TTB özel hekimlik uygulamaları 2015 katsayılarını ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri