0242 237 50 75

Batı Çevreyolu

Batı Çevreyolu

Batı Çevreyolu İle İlgili Eşgüdüm Kurulu Basın Açıklaması – 29 Mart 2017

BASIN AÇIKLAMASI BİZ YAPTIK OLDU DİYENLERE SORUYORUZ, NE OLACAK ŞİMDİ?

Devletin Kamulaştırma suretiyle açması gereken Antalya İli, Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde kalan Batı Çevre yolunun 1900 m’lik kısmı, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı-Çandır Çayı arasında 160 ha. alanı kapsayan ve korunması gereken verimli mutlak ve dikili tarım alanları, meslek odalarının tüm karşı çıkmalara karşın, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih ve 558 sayılı kararı ile onanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile dayanağı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih ve 557 sayılı kararı ile onanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar planları ile yolun kamulaştırma yapılmaksızın 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması kapsamında düzenleme ortaklık payı olarak kamuya terk suretiyle çözülebilmesi için planlanarak yerleşime açılmıştır.

Odalarımız yıllardır yolun gerekliliğini, kamulaştırma yapılarak yolun açılması gerektiğini, biz yaptık oldu mantığının yasalara aykırı olabileceğini ve bu mantığın ülkemize ve Antalya ‘ya zarar verebileceğini defalarca açıklamışlardır. Bilimsel ve teknik doğruları her koşulda savunan odalarımız yukarıda belirttiğimiz düzenlemeye dava açmışlardır. Antalya 1. İdare Mahkemesinin (2015/371 E, 2016/996 K) kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Mahkeme kararında aynen ‘ uyuşmazlık konusu alanın tarım alanından çıkarılarak yerleşime açılmasına gerekçe olarak sunulan Batı Çevre Yolunun Antalya kentinin ulaşım sisteminin belli bir hiyeraşi içinde ve bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulması için gerekli olduğu, normalde söz konusu yolun kamulaştırma ile açılabilmesi mümkünken, yaklaşık 1,9 km. yolun kamulaştırmasız olarak açılabilmesi için tarımsal niteliğe sahip yaklaşık 280 ha. lık alanın yerleşime açıldığı, kent makroformunun gelişme yapısı ve nüfus ihtiyacı bakımından kentin bu bölgesinin yerleşime açılmasına ihtiyaç bulunmadığı değerlendirildiğinden tarımsal niteliğini koruyan ve geri kazanımı mümkün olmayan bölgedeki tarım alanlarının yerleşime açılmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı olacağı ‘ görüşü belirtilerek kamu yararı kararı ve bunu dayanarak yapan Büyük Şehir Belediye Meclisinin kararları iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak 1,9 km yolun açılabilmesi için kamulaştırma yapmayanlara, yapamayanlara, biz yaptık oldu diyenlere soruyoruz. Ne Olacak Şimdi?

29.03.2017.

Saygılarımızla.

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu

DSCF7809