0242 237 50 75

DEFTERDAR ve VERGİ DENETLEME KURULU BAŞKANI ZİYARETİ

DEFTERDAR ve VERGİ DENETLEME KURULU BAŞKANI ZİYARETİ

DEFTERDAR ve VERGİ DENETLEME KURULU BAŞKANI ZİYARETİ

 

         

ATO Başkanı Prof.Dr.Nursel ŞAHİN, Genel Sekreter Dr. Naci İŞOĞLU, YK üyeleri Dr. Gülsün Gülay YILMAZ, Doç.Dr.Fikret TAŞ’tan oluşan ekibimiz tarafından Defterdar (Vergi Dairesi Başkanı) Metin UZUN ve Vergi Denetleme Kurulu Başkanı Ali GÜLDALI ziyaret edilmiştir

  

 Bilindiği üzere  hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi 2006 yılında yapılan değişiklikle ”II-(Değişik paragraf: 5477 sayılı Kanun m.4 Resmi Gazete:30.03.2006 26124) Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir”şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu tarife yasada rehber olarak nitelendirilmekte ise de genel olarak özel sağlık sisteminde uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanununun 267. Maddesi uyarınca vergi incelemelerinde emsal ücret olarak kabul edilmekte, tarifede belirlenen ücretin altında ücretin alınması ve belgelenmesi halinde vergisel boyutta bunun sorgulanmasına gidilerek cezai işlem uygulanabilmektedir. Son günlerde Antalya ve beraberinde bir çok ilde bu cezai işlemlerin arttığı hekim arkadaşlarımız tarafından kurumumuza iletilmiştir.

         

İlk olarak bu konu TTB’ye iletilmiş ve cevaben gelen yazı sizlerle paylaşılmıştı.

Yapılan ziyaretteki amacımız bu konuda gelen şikayetleri paylaşmanın ötesinde uygulamanın gerekçesini öğrenmek, yeni yapılan düzenlemeye aykırı şekilde uygulanan vergi cezalarının  iptal edilmesini ve bundan sonraki süreçte yeni yasaya göre değerlendirmelerin yapılmasını sağlamaktı.

Mevcut yasadaki rehber tanımlamasının yanlış yorumlanarak hekim arkadaşlarımızın üzerine ceza yükü olarak bindirilmesinin kabul edilemez olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Karşılıklı bilgilendirme ve aydınlatmalarla görüşmeler olumlu geçmiştir. Ancak şu ana kadar incelemesi tamamlanmış dosyalarla ilgili geri dönüşün mümkün olamayacağı VDK Başkanlığınca ifade edilmiştir. Bununla birlikte hukuki olarak bireysel başvuru yolunun açık olduğu belirtilmiştir.

 VDK Başkanlığı mevcut yasanın mevzuatta her ne kadar bir boşluk yarattığını kabul etse de ellerinde başka bir seçenek olmadığı için rehberin emsal teşkil ettiğini ifade etmişlerdir. 

         

Elbette ki bu boşluğun ortadan kaldırılmasını sağlamak ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce yeniden meslek örgütümüzün de görüşünü alarak yapacağı yasal değişiklikle mümkün olacaktır. Aksi takdirde bu karmaşa artarak devam edecektir.Bu talep her fırsatta gerek TTB tarafından gerekse de odamız tarafından dile getirilmekte ve yazılı başvurular yapılmaktadır.

Bu yaklaşımla görüştüğümüz kurum amirleri bundan sonraki süreçte açıklamasını yaptığımız konuları dikkate alacaklarını ifade etse de ;hekim arkadaşlarımızın TTB’nin cevabi yazısında da belirttiği gibi yeni bir yasa değişikliği olana kadar özel sağlık hizmetlerinde; hizmetin niteliğinin ve hekim emeğinin değerinin korunmasını sağlamak ayrıca vergi incelemelerinde cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için; Türk Tabipleri Birliği tarafından sizlerin de önerileri alınarak belirlenen ve Hekimlik Uygulamaları Veritabanı’nda açıklanan muayene, ameliyat, girişimsel işlem ve laboratuvar inceleme ücretlerine uymalarında yarar vardır.

Yaptığımız inceleme ve görüşmelerde ortaya çıkan kanaatimiz budur. Bilgilerinize sunar;

Çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu

Fotoğraflar için tıklayınız.