0242 237 50 75

Etkin Bir Şiddet Yasası İstiyoruz

aciklama-ttb

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Antalya Tabip Odası (ATO) “Üzgünüz, Öfkeliyiz. Sağlıkta Beyaz Reform Değil, Acilen Yeni ve Etkin Bir Şiddet Yasası İstiyoruztemalı bir basın toplantısı düzenlediler.

 Antalya Tabip Odası salonunda düzenlenen toplantıda açıklamayı TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten okudu.

Sağlık alanında bugüne kadar öldürülen tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini bir kez daha saygı ile andıklarını söyleyen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten “Önceki gün katledilen Tuğrul Okudan’ın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz, acılarını paylaşıyoruz.  Sağlıkta şiddet karşındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

TBMM’ni göreve çağırıyoruz

Sağlıkta yeni, etkili ve etkin bir şiddet yasasının çıkması için meclisi acilen göreve çağırdıkları halde TBMM’nin toplanamadığını hatırlatan Doç Dr. Ali İhsan Ökten “Yeni yasama döneminde sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması ve ilk gündem maddesi olması için meclisi bir kez daha göreve çağırıyoruz.  Bunun yanında sadece yasanın yeterli olmadığını, sağlıkta şiddete bütünlüklü bir bakış açısıyla yaklaşmanın zorunlu olduğunu da hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Can güvenliği en önemli sorunlarımızdan

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşandığını hatırlatarak” Can güvenliği sorunu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. AKP iktidarı ise bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir ciddi çalışma yapmamaktadır. Bir kez daha altını çizmekte yarar var, yaşananlar da salt bir güvenlik sorunu değildir.   AKP iktidarı sağlıkta şiddeti basite almakta, nedenlerini ve kaynağını görmezden gelmemizi istemektedir. Sağlıkta şiddeti yıllardır AKP iktidarı tarafından uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı artırmaktadır.   Böyle sağlık sistemi olmaz. Bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapılmaz! Nitelikli sağlık hizmeti verilmez!” dedi.

Sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Dr. Metehan Akbulut sağlıkta ve yaşamın diğer alanlarında şiddetin olmadığı bir gelecek istediklerini söyledi.

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ

SAĞLIKTA BEYAZ REFORM DEĞİL, ACİLEN YENİ VE ETKİN BİR ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ

Esenyurt Devlet  Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen özel güvenlik görevlisi sağlık emekçisi arkadaşımız Tuğrul Okudan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Hekim, hemşire, teknisyen, laborant, sekreter, güvenlik görevlisi kısaca tüm sağlık emekçileri olarak çok uzun süredir şiddet sarmalının içindeyiz.  Türk Tabipleri Birliği olarak iktidarı bu şiddet sarmalının her geçen gün arttığı konusunda defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, önerdiğimiz yasa teklifleri gündeme alınmadı. İktidarın kendi çıkardığı şiddet yasalarının ise sağlıkta şiddeti önlemediğini; her gün bizlere uygulanan fiziksel, sözel, psikolojik şiddetin artarak devam ettiğini yaşayarak görüyoruz.

Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere çaresizlik, umutsuzluk, tükenmişlik, şiddet ve ölüm olarak geri dönmektedir.

Mevzuatımıza göre çalışan sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak işverenin sorumluğundadır. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimlikler bu sorumluluğu yerine getirmekle sorumludurlar. Ancak bugüne kadar idari yetkililer bu sorumluluktan azade tutulmuştur.

İçinde bulunduğumuz siyasal ve ekonomik kriz, sağlıkta dönüşüm programının getirmiş olduğu sağlık sistemindeki yıkım; sağlıkta şiddetin temel nedenini oluşturmaktadır. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımızı korumak ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz.

Sağlık Bakanı, yaşadığımız sorunların ve şu an sağlık sisteminde çöküşün, aylar sonraya randevu veya ameliyat günü verilmesinin, sağlıkta şiddetin, koruyucu hekimlikten uzaklaşmamızın, çalışma koşullarımızın kötüleşmesinin, ekonomik ve özlük haklarımızın yıllar içinde gaspının, liyakatsızlığın, sağlıkta özelleştirmenin ve onun getirdiği yıkımın 2002 yılında başlattıkları Sağlıkta Dönüşüm Programı ile büyük bir hız kazandığının farkında değildir. Hala bu programa güzellemeler yaparak bu sistemi BEYAZ REFORM ile devam ettirmek önümüzdeki dönemde de sorunların artarak devam edeceğinin bir göstergesidir.

Üstelik Sağlık Bakanı yaptığı reform açıklamasında “Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olayları artmıştı. Haksız malpraktis davaları ile hekimlerimiz mali yükü çok büyük davalara maruz kalmaya başlamış, bu konu adeta bazı kesimler için bir ekmek kapısı haline gelmişti. Özlük haklarımız temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluk çektiğimiz bir hal almıştı. Yıllardır uygulanan performans sisteminde adaletsizlikler yerleşmiş ve az kişiyi çok, çok kişiyi az memnun eder bir hal almıştı. Özetle değişim ve güncelleme kaçınılmaz hale gelmişti. İşte biz bu adımı atarak Beyaz Reformu başlattık.” Diyerek ismini koymadan kendi hükümetinin yıllardır uyguladığı programın sonuçlarını ifade etmiştir.

Şimdi bu kadar eleştirdiğiniz bu sistemi BEYAZ REFORM adı altında performans yerine teşvik diyerek eşitsizlikleri daha da artırarak önümüze getiriyorsunuz. BEYAZ REFORM’un şiddeti önleyemeyeceğini, artık hayatımızı kaybederek yaşıyoruz.

Sağlık alanında bugüne kadar öldürülen tüm sağlık emekçilerini bir kez daha saygı ile anarken önceki gün katledilen Tuğrul Okudan’ın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyor, acılarını paylaşıyoruz.

TBMM’yi yeni yasama döneminde daha önce kamuoyu ile paylaştığımız yasa teklifi çerçevesinde etkili bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için bir kez daha göreve çağırıyoruz.  Bunun yanında sadece yasanın yeterli olmadığını, sağlıkta şiddete bütünlüklü bir bakış açısıyla yaklaşmanın zorunlu olduğunu da hatırlatıyoruz.

Sağlıkta şiddet karşındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Antalya Tabip Odası