0242 237 50 75

Antalya Tabip Odası Hakkında

images_duyuru_ato

1953 yılında 6023 sayılı yasa ile kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) dört ana organı vardır. Bunlar; Tabip Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Büyük Kongre’dir. Antalya Tabip Odası bugün sayıları 65’e ulaşan Tabip Odalarımızdan birisidir.  Ocak 2022 itibarıyla üye sayısı 3.611 olup, sayı olarak ülkemizin büyük Tabip Odalarından birisidir.

Tabip Odasının yasalarla kendisine verilmiş olan başlıca görev ve yetkileri:

1- Hekimlerin haklarını korumak, yeni haklar alınması için mücadele etmek,
2- Hekimlerin mesleki gelişimlerini (mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim gibi) sağlayıcı çalışmalar yapmak,
3-Tıp etiğini korumak, geliştirmek. Tıp etiğine aykırı davranışlarda bulunan hekimleri uyarmak ve cezalandırmak,
4-Ülkenin sağlık politikaları hakkında fikir üretmek, bu görüşleri yetkililere iletmek,
5- Halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmaları yürütmek ve bu konunun diğer tarafları ile işbirliği yapmak,

Antalya Tabip Odası’nın yukarıda belirtilen sorumlulukları yerine getirebilmesi için seçimle gelen organların yanında (Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri), hekimlerin gönüllü olarak görev aldıkları komisyonlarda (Halk Sağlığı, Pratisyen Hekimlik, İşçi Sağlığı, Hukuk, İnsan Hakları, vb) Tabip Odası çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Odanın teknik çalışmaları komisyonlar tarafından yapılmaktadır.

Antalya Tabip Odası üyeleriyle doğrudan ilişki içerisindedir. Odaya üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyelerin yarısı, kamuda çalışan, üyeliği zorunlu olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongre’ce teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır. Antalya Tabip Odası’nın ana gelir kaynağı üye kayıtları olup hükümetten hiçbir yardım almaz.

Antalya Tabip Odası; üyelerine yayınlar dağıtmakta, eğitim etkinlikleri düzenlemektedir. Kimlik kartı, protokol defteri vb. Odamız tarafından verilmektedir. Bunların dışında ATO üyeliği, hekimlere meslektaşları ile bir arada olup, örgütlülüğün heyecanını birlikte yaşama fırsatını vermektedir.