0242 237 50 75

Hukuksal kazanımımız

Hukuksal kazanımımız

SGK yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı.
SGK özel sağlık kuruluşları ile aktettiği sözleşmeye eklediği ve hekimlere akıl almaz bir külfet yükleyen 14.8 maddesini yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı.

SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerine sağlık kuruluşu ile birlikte müteselsil sorumlu olacaklarına ilişkin hüküm konulmasına yönelik talebi kaldırmıştır. Bu durumda meslektaşlarımızın sözleşme imzalama gereği ortadan kalkmıştır. Özel sağlık kuruluşlarının da bugüne dek hekimlerin imzalamış olduğu sözleşmeleri de iptal etmeleri gereklidir.

TTB Tarafından SGK’ ya yazılan hukuka aykırılık yazısı http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/sgk-5862.html
SGK’ya yapılan ziyaret http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/sgk-5897.html
SGK’ya bugün yapılan çağrı http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/ohek-5907.html

29 OCAK2016 SGK DUYURUSU

EK SÖZLEŞME-1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin (14.8) numaralı maddesinde yer alan “ SHS, hekimlerin bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen yersiz ödemelerin Kuruma geri ödenmesinde, SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşmeyi, başvurusu sırasında Kurum ilgili birimine iletmekle yükümlüdür.” hükmü metinden çıkarılmıştır.

2- Sözleşme eki (EK-1) “Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu” nda SHS’de çalışan hekimlere ilişkin belgeler kısmında yer alan “Hekimlerle yapılan sözleşmeyi (Aslı veya noter onaylı)” ibaresi formdan çıkarılmıştır.

Bu ek sözleşmeyi okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

Sağlık Hizmeti Sunucusu Kurum adına yetkili
adına yetkili
İsim İsim

İmza İmza

Tarih Tarih
…/…2016 …/…/2016

Faaliyet Adresi