0242 237 50 75

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü duyuruları

images_duyuru_duyuru

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü duyuruları

Değerli meslektaşlarımız
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  tarafından yapılan üç ayrı duyuruyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

06.07.2018
 
İşyeri Hekimliği Sözleşmesi Bulunan Kamu Görevlisi Statüsündeki Hekimler İle Aile Hekimleri Hakkında Önemli Duyuru
 
Bilindiği üzere; 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” un 12 nci maddesinde “…Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir…” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak inceleme ile kamu kurumlarında ya da aile hekimi olarak görev yapmakta olan ve söz konusu hükme aykırı şekilde aylık 30 saatin üzerinde sözleşmesi bulunan hekimler hakkında işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

30 (Otuz) Günden Önce İptal Edilen İş Sağlığı Ve Güvenliği Sözleşmeleri Hakkında Önemli Duyuru
 
Bilindiği üzere; 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in 12 nci ve 19 uncu maddelerinde işyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in 12 nci maddesinde iş güvenliği uzmanlarının çalışan başına aylık asgari çalışma süreleri belirlenmiştir.
Bu kapsamda; işyerleri ile yapılan sözleşme veya görevlendirmelerin onaylanmasının üzerinden en az otuz günlük süre geçmeden feshedilmesi halinde otuz günlük süre doluncaya kadar feshedilen sözleşme veya görevlendirmede belirtilen çalışma süresinin tamamı ilgili İSG profesyonelinin aylık azami çalışma süresinden düşürülmesini sağlayacak şekilde İSG-KATİP’te revizyon yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

06.07.2018
 
İSG Profesyonellerinden İş Kanununa Aykırı Şekilde Fazla Çalışma Yapanlar Hakkında Önemli Duyuru
 
Bilindiği üzere; 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süreleri düzenlenmekte olup haftalık azami çalışma süresi 45 (kırkbeş) saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte; aynı Kanunun 41 nci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, fazla çalışmanın haftalık 45 (kırkbeş) saati aşan çalışmalar olduğu ve yalnızca tam süreli olarak çalışılan işyerinde yapılabileceği belirtilmektedir.
Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce inceleme yapılacak olup tâbi oldukları ilgili Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla işyerlerinde kısmi veya tam süreli olarak çalışan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinden; yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırı şekilde birden fazla işyerinde İSG profesyoneli olarak veya farklı bir unvanla toplam çalışma süresini aşacak şekilde çalıştığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.