0242 237 50 75

Kanun teklifleri

Kanun teklifleri

Emekli Hekimlerin Makam Tazminatı Alması” ve “ Sağlık Personeline Karşı Şiddet İçeren Tavır

Değerli Meslektaşımız,

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu eski üyemiz, ilimiz milletvekili Dr. Nefi Kara “Emekli Hekimlerin Makam Tazminatı Alması” ve “ Sağlık Personeline Karşı Şiddet İçeren Tavır ve Sağlık Hizmetinde Kesinti Yaşanması” konulu iki adet kanun teklifinde bulunmuştur. Kanun teklifleri ve gerekçelerini aşağıda bilgilerinize sunarız.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 22/11/2015

       Dr. Niyazi Nefi Kara          

                                                                                                                Antalya Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. ve 56. maddeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. maddesi, Avrupa Sosyal Şartı’nın ‘’Sağlığın Korunması Hakkı’’ başlıklı 11. maddesi ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin ‘Sağlık Hizmetleri’ başlıklı 35. maddesi ile ‘Yaşama‘ ve ‘Sağlık’ Hakkı güvence altına alınmıştır. Görüldüğü gibi hem ulusal hem de uluslararası düzenlemeler ile her bireyin yaşama ve sağlık hakkı teminat altına alınarak en temel ve en önemli haklardan olduğu vurgulanmıştır. Sağlık personelleri ise vatandaşların bu haklarının yerine getirilmesi sürecindeki en önemli aktörlerdir.

            Sağlık personellerinin eğitim sürelerinin uzunluğu, çalışma koşullarının zorluğu, mesleğin stresi ve son dönemlerde artan şiddet olayları nedeniyle oluşan güvensiz çalışma ortamları, 24 saat ifa edilen sağlık hizmetini sunan personeli yıpratmaktadır. Bunun yanında, emeklilik döneminde çok düşük maaşlarla karşılaşacak olmaları personelin gelecekten kaygı duymalarına neden olmaktadır.

            Emeklilik sonrası alacakları düşük ücretler nedeniyle sağlık personeli açısından emekli olmanın bir cazibesi kalmamıştır. Performans sistemi nedeniyle sürekli yıpranan çalışanlar bir de gelecek kaygıları eklenince emeklilik sonrası insanca yaşam hayallerini bir kenara bırakmaktadırlar.

            Gelinen noktada emekli personelin aldıkları emekli aylıkları açlık sınırına dayanmış durumdadır. Meslek hayatları boyunca karşılaştıkları zorlu çalışma koşulları ve uzun eğitim süreleri göz önünde bulundurulduğunda emeklilik sonrası yaşadıkları kayıplar büyük bir adaletsizliğe ve ciddi bir mağduriyete neden olmaktadır.

            Bu teklifle, emekli personelin makam tazminatı ve buna bağlı temsil veya görev tazminatı alması amaçlanarak gelecek kaygılarının azaltılması ve insanca yaşamalarının önünün açılması amaçlanmaktadır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1: 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun Ek 26. Maddesi ile Kanuna ekli IV sayılı Cetvele Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip ve Tabip meslekleri eklenerek makam tazminatı almaları öngörülmüştür.

MADDE 2: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek madde ile emekli hekimlerin emekli aylıklarına makam tazminatı ile buna bağlı temsil veya görev tazminatlarının yansıması öngörülmüştür.

MADDE 3: Yürürlük Maddesidir.

MADDE 4: Yürütme Maddesidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 22/11/2015

Dr. Niyazi Nefi Kara     Antalya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet, çıkarılan yasalara ya da alınan tedbirlere rağmen azalmak yerine her geçen gün daha fazla artmaktadır. Her gün Türkiye’nin değişik bölgelerinden sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet haberi gelmektedir. Tabip Odalarının yaptıkları araştırmalar sonucunda sağlık çalışanlarının en çok maruz kaldıkları fiiller tehdit, hakaret, yaralama ve ölümdür.

Sağlıklı ve güvenli bir hayat herkesin hakkıdır. Bu hak sağlık çalışanları için de özellikle mesleklerini ifa ettikleri ortamlarda önemlidir. Çünkü sağlık hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi ancak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında sağlanabilecektir. Sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda, hastaların da haklarının en iyi şekilde korunabilmesi söz konusudur. Tedavi hizmetlerinin ya da bir diğer deyişle sağlık hizmetlerinin kamusal nitelikte olduğunu göz önünde bulundurursak, sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet ya da tedavi hizmetine yapılan müdahale kamuya ve kamu sağlığına yönelik işlenen suçlar kapsamında kabul edilmelidir.

Bu nedenle, sağlık çalışanlarının güvenlikleri ve tedavi hizmetlerinin müdahaleye mahal vermeyen özelliği devlet otoritesi tarafından güvence altına alınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan bu teklif TCK’nın 89. Maddesinden sonra gelmek üzere ‘Sağlık Personeline Karşı Şiddet İçeren Tavır ve Sağlık Hizmetini Kesintiye Uğratma’’ başlıkları ile yeni bir düzenleme getirmeyi amaçlamaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1: Sağlık Çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi açısından caydırıcı cezalar getirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2: Yürürlük maddesidir.

Madde 3: Yürütme maddesidir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 89 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Sağlık Personeline Karşı Şiddet İçeren Tavır ve Sağlık Hizmetini Kesintiye Uğratma

MADDE- 89/A (1)Sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden işveren veya amir konumunda olan kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Bu fiiller sonucunda sağlık hizmeti kesintiye uğraması halinde ceza yarı oranında artırılır.

(2) Bu kanunun 125 inci, 106 ncı maddelerinde düzenlenen fiillerin Sağlık personeline karşı işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

(3)Sağlık personeline karşı uygulanan şiddetin ölümle sonuçlanması durumda, fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır

(4)Bu madde gereği yargılanan kişiler hakkında cezada indirim sebepleri uygulanmaz.”

MADDE 2: Bu Kanun yayımı tarihi yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1964 tarihli ve657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ekinde yer alan IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli ’ne 11 Sıra Numarası ile aşağıdaki satır eklenmiştir.

Sıra Numarası

Kadro ve Görev Ünvanı

Tazminat Göstergeleri

11

Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

Eğitim görevlisi, Başasistan, Uzman tabip, Tabip

7000

MADDE 2: 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 11- Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip veya Tabip olarak görev yapmış olup Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananlara bu Kanun’un 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmakta olan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip veya tabibin almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu ek düzenlemenin yürürlük tarihinden önce emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananlara da bu ilave ödemeler eklenmek suretiyle ödeme yapılır. Bu fıkraya göre tazminat tutarları ödendikçe Hazineden tahsil edilir.”