0242 237 50 75

Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi

Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi

Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi 19-20 Aralık İstanbul

Sağlık çalışma ortamımızın önemi giderek artan konularından olan kişisel sağlık verilerinin yönetimi amacıyla TTB kişisel sağlık verileri çalışma grubunun yönlendiriciliği ve derneğimizin de katılımıyla 19-20 Aralık 2015 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cemi Demiroğlu Oditoryumunda Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi düzenlenecektir. Kongreye katılım ücretsizdir

Kongre davet mektubu ise aşağıdadır.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ULUSAL KONGRESİ

Merhaba,
Ülkemizdeki her kişiyi doğrudan ilgilendiren ancak toplumda farkındalığı öneminin çok gerisinde kalan bir konuya, kişisel sağlık verilerinin tanınması ve korunmasına dikkat çekmek istiyoruz. Kişisel verilerin korunması hakkı temel bir insan hakkıdır ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Anayasanın 20. Maddesinde konuya ilişkin düzenleme şöyledir: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

Anayasa uyarınca kişisel sağlık verileri kişinin açık onayı olmadan veya yasa ile düzenlenmeden işlenemez. Yasal düzenleme ise hakkın özüne zarar vermeyecek nitelikte ve orantılı olmalıdır. Kişisel sağlık verilerinin meşru amaçlar dışında ve hukuka aykırı kullanımının anayasaya ve insan haklarının temel ilkelerine aykırı olacağı açıktır. Bilişim teknolojilerindeki ilerlemelerin kişisel sağlık verilerinin korunmasını güçleştirmesi sonucu, günümüzde bu hakkın korunması daha da önemli bir hale gelmektedir. Yine bu bağlamda kişisel sağlık verilerinin kişi ve toplum sağlığını geliştirmek için paylaşımı gerektiğinde temel hakları koruyacak hukuksal, teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması zorunludur.

Son derece hassas nitelikli kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı kullanımının yol açabileceği bireysel ve toplumsal mağduriyetleri hayal etmek bile güçtür. Ülkemizde ve dünyada yaşanan örnekler bu olumsuzlukların boyutunun artacağına da işaret etmektedir.

Devlet, kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Anayasadaki açık düzenlemeye karşın henüz bu konuda yeterli koruma sağlanamamaktadır. Halen çerçeve nitelikte bir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte değildir. Öte yandan konu hakkında bireyler ve toplum yeterince bilgili, sorunun farkında ve yaşananlara duyarlı değildir.

Bu durum ve koşullarda ülkemiz yurttaşlarını ve genel olarak toplumu bilgilendirme, farkındalık ve duyarlık oluşturmak, çözüm önerileri geliştirmek için görev ve sorumluluk sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir.

Dört ulusal meslek kuruluşunca (Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği) oluşturulan “Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu” tarafından ilk kez düzenlenen ve çok sayıda sivil meslek ve toplum kuruluşunca desteklenen “Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi” bu görev ve sorumluluk bilincinin bir göstergesidir.

Kişi ve toplum hakları bakımından temel önemde olduğunu düşündüğümüz bu konu, kongrede hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir. Kongremizi kurumsal olanaklarınız ölçüsünce desteklemenizi, üyelerinize ve ilişkide bulunduğunuz başka sivil
örgütlere duyurulmasını, her türlü katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu

KONGRENİN AMACI
1. Kişisel sağlık verilerine ilişkin mevcut sorunları tespit ederek doğru yaklaşımları ortaya koymak
2. Toplum ve toplumu temsil eden kuruluşların (siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları vd) konuya ilişkin farkındalığını artırmak, katılımlarını sağlamak
3. Kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı kullanımının doğuracağı sakıncalara karşı toplumsal duyarlılığı, farkındalığı artırmak, canlandırmak
4. Konuya özgü yeni birliktelikler oluşturarak olanakları geliştirmek ve yeni olanaklar yaratmak olarak belirlenmiştir.

KONGRENİN ADI
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ULUSAL KONGRESİ

KONGRE TARİHİ
19 – 20 ARALIK 2015 / CUMARTESİ – PAZAR
KONGRE YERİ
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAK. PROF. DR. CEMİ DEMİROĞLU ODİTORYUMU

DÜZENLEYECİ KURUMLAR
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ