0242 237 50 75

Mesleki Sorumluluk Tazminatları Hk.

Mesleki Sorumluluk Tazminatları Hk.

 

Meslektaşlarımızdan ve tabip odalarından gelen şikayetler üzerine, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararların karşılanmasında kâr amacı olmayan yeni bir kamusal yönteme ilişkin çalışma yapılması Türk Tabipleri Birliği tarafından yazıyla Sağlık Bakanlığı’na önerilmiştir.

Konuyla ilgili TTB’den odamıza iletilen ve Sağlık Bakanlığı’na iletilen yazılar aşağıdadır.

Bilgilerinize sunarız.

Antalya Tabip Odası

783/2021                                                                                                                  19.03.2021

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu            :Mesleki sorumluluk tazminatları hakkında.

Meslektaşlarımızdan ve odalarımızdan gelen şikayetler üzerine, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararların karşılanmasında kâr amacı olmayan yeni bir kamusal yönteme ilişkin çalışma yapılması ekli yazıyla Sağlık Bakanlığı’na önerilmiştir.

Diğer yandan, 2010 yılında yayınlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Talimatına göre; dört ayrı risk grubunda değerlendirilen hekim ve dişhekimlerinin 150-300-500-750 TL olarak ödeyecekleri prim karşılığında her bir olay için azami teminat tutarı 300.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu düzenlemede 2015 yılında yapılan değişiklikle her bir olay için azami teminat tutarları 200.000 – 400.000 – 600.000 – 800.000 TL olarak belirlenmiş; her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarının 1.800.000 TL’yi aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Halen yürürlükte olan kurallara göre; risk gruplarına göre belirlenmiş primler karşılığında, yine risk gruplarına göre belirlenmiş olan teminatlar tazminatı gerektiren olay gerçekleştiğinde ödenebilecektir. Mesleki faaliyeti nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminatın sigorta teminatları ile karşılanamayacağını düşünen meslektaşlarımızdan dileyenler ilave sigorta yaptırabilmektedir.

Ancak sağlık hizmetlerinde yaşanan zararların kusur – kusurlu anlayışıyla ve kâr amacıyla faaliyet gösteren sigorta sistemleriyle çözümlenemediği/çözümlenemeyeceği açıktır. Zararı doğuran temel nedenlerin saptanıp ortadan kaldırılmasına yönelik yaklaşım ve kamusal tazmin sistemlerinin yer aldığı bir yapısal dönüşümün sağlanması için hep birlikte çaba göstermeye devam etmemiz gerekmektedir.

Bu çabalar için desteğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                                                                                                                                                  Saygılarımızla,

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                 Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                                                                                                                                 TTB Merkez Konseyi

                                                                                                                                                                                                                 Genel Sekreteri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent-ANKARA

782/2021                                                                                                                  19.03.2021

           

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

            SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

Konu            :Mesleki sorumluluk tazminatları hakkında.

Bilindiği üzere, sağlık hizmet sunumunda organizasyon veya hizmet kusurundan ya da komplikasyondan kaynaklanan hasta zararları ortaya çıkabilmektedir. Bu zararlardan kusura dayalı olanlar Bakanlık, sağlık kuruluşları ve/veya ilgili sağlık çalışanlarından talep edilmektedir. Söz konusu tazminatın zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kapsamında kalan kısmı ilgili sigorta tarafından karşılanabilmekte ise de kapsam dışı tutarlar sağlık kuruluşu ve/veya sağlık çalışanı tarafından ödenmek zorunda kalınabilmektedir.

Ayrıca, sağlık hizmetleri nedeniyle ortaya çıkan zararın kusur ya da komplikasyon olması, bu durumla karşılaşan hastanın zararında bir farklılık yaratmamaktadır.

Sağlık hizmetlerinin sunulmasında ortaya çıkan hasta zararlarının giderilmesinde hizmet kaynaklı zarar anlayışıyla kamusal bir fon oluşturulması yerine kusura dayalı zarar giderimi ve kâr amacıyla kurulmuş sigorta şirketlerinin faaliyet göstermesi tercih edilmiştir. Buna dayalı olarak yaşanan çeşitli sorunlar geçici önlemlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Oysa, sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan zararların giderilmesinde kusur ya da komplikasyon ayrımına sıkışmadan hastanın zararının giderilmesini sağlayan ancak bunu yaparken zararın doğduğu hizmette yer alanların hedef haline getirilmesinden kaçınan kamusal bir sistemin uygulamaya konulmasında büyük yarar vardır. Bu sistemin tasarlanmasında, sağlık hizmetlerindeki ağırlığı da gözetilerek Sağlık Bakanlığının temel rol üstlenmesi; meslek örgütlerinin sağlık hizmetlerinin niteliğine ilişkin bakış açılarını ve özgün hizmet sunum koşullarına ilişkin birikimlerini de sürece katan bir çalışma yapılmasını öneriyoruz.  Buna ilişkin olarak yapılacak çalışmalara etkin bir şekilde katkı sunabileceğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                                                                                                                                                   Saygılarımızla,

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                                                                                                                                  TTB Merkez Konseyi

                                                                                                                                                                                                                  Genel Sekreteri