0242 237 50 75

Muayenehanelere Darbe İndiren Yönetmelik Değişikliklerini Değerlendirme Toplantısı

1910221

Muayenehanelere Darbe İndiren” 6 Ekim 2022 Tarihli Yönetmelik değişikliklerini değerlendirme toplantısı 19 Ekim 2022 tarihinde yapıldı.

6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile başta cerrahi branşlarda olmak üzere muayenehanelerinde mesleğini serbest olarak icra eden meslektaşlarımızın hastalarını özel sağlık kuruluşlarına tanı ve tedavi amaçlı yatırmalarına ve böylece mesleklerini serbest olarak icra etmelerine kısıtlama getirildi.

Mesleğimizin serbest icrasına darbe indiren bu durum karşısında meslektaşlarımız ile birlikte ortak tutumumuzu belirlemek ve birlikte neler yapılabileceğini görüşmek üzere   sayıda meslektaşımızın  katılımı ile 19.10.2022’de Antalya Tabip Odası’nda toplandık.

 ATO Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin mesleki bağımsızlığa son veren bu haksız ve hukuksuz düzenlemelerin iptali ile ilgili  hukuki ve eylemsel her türlü mücadelenin yürütüleceğini ve Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri gibi tüm bileşenlerle birlikte ortak bir mücadele hattı oluşturmak yönünde girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

ATO Hukuk Bürosu Avukatı Münip Ermiş , yaptığı sunuda mevcut hukuki yapı için muayenehanelerin durumunu ve yapılan değişikliklerin neler getirdiğini paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 48.maddesinde belirlenmiş serbest çalışma hakkına, 1219 sayılı Kanuna ve Hususi Hastaneler Kanununa aykırı bu düzenlemeyle getirilmiş olan kadro şartı/oranı ile muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavisini özel sağlık kuruluşlarında yapabilmelerinin neredeyse imkânsız kılındığını belirterek bu durum karşısında yapılacak hukuki mücadeleyi anlattı.

Toplantıda, Antalya Tabip Odası yöneticilerinin ve hukuk bürosunun yönetmeliğe dair bilgilendirmesi sonrası katılımcı hekimler konu hakkındaki görüşlerini belirttiler.

Katılımcı meslektaşlarımız, Hususi Hastaneler Kanununun 12. maddesinde “hususi hastaneler, almağa mezun oldukları hastalar için bu hastaların istedikleri hekimleri davete ve tedavinin bu hekimler tarafından yapılmasını kabule mecburdurlar.” şeklinde belirtilen hastaların hekim seçme hakkının da bu yönetmelik ile kısıtlanmış olduğunu, bunun yanı sıra hasta mahremiyetini ihlale neden olabilecek şartların oluştuğunu dile getirdiler. “Hak kaybına uğrayan hastalarımızın da hem hukuki yollardan hem de CİMER üzerinden bu yönetmelik ile amaçlananın ne olduğunu sorgulayacağını umut ediyoruz” dediler.

Yurt içinde çeşitli özel hastanelerde ameliyat yapan muayenehane hekimlerine, bu yönetmelik değişikliği sonrası Türkiye’deki uzun prosedürlerle uğraşmaması ve mesleki, maddi hak kayıplarını engellemek için yurt dışında ameliyat teklifi yapılmakta olduğu ve bunu yapan ülke sayısının giderek arttığı ifade edildi. Bunun da ülkemiz için hekim göçünün bir başka boyutu olarak kayıtlara geçtiği söylendi.

“Hukuki facia” niteliğindeki bu haksız değişiklik için hekimlerin görüş ve önerileri ile yapılacak mücadele konusunda kararlar alındı.