0242 237 50 75

ÜYE BİLGİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞ

Gradyan Öğrenci Tanışma Toplantısı Duyuru İnstagram Gönderisi

Değerli Meslektaşlarımız;

Son günlerde Antalya Tabip Odası üyesi bir meslektaşımızın, oda üyelerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin kendisiyle paylaşılması gerektiğine dair odamız whatsapp gruplarında iletileri olmaktadır. Söz konusu istemle ilgili olarak oda yönetimine herhangi bir yazılı başvuru yapılmamışken bu istemin sadece sosyal medyadan ısrarla dile getirilmesinin nedeni anlaşılamamıştır. İstemin bu şekilde sosyal medya üzerinden yapılması kurumsal işleyişe uygun olmasa da, üyelerimizi bilgilendirmek ve konuya açıklık getirmek amacıyla odamız hukuk danışmanı Av. Münip Ermiş’ten hukuki görüş istenmiştir. Söz konusu görüş ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Görüş tarafınızdan incelendiğinde, üye bilgilerinin paylaşılmamasının, oda yönetimi olarak üyelerimizin kişisel verilerinin gizliliğinin korunması bağlamında yasal sorumluluğumuz olduğu açıkça görülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Antalya Tabip Odası

 

ODAYA KAYITLI HEKİMLERİN ADRES, İLETİŞİM VE DİĞER KİŞİSEL BİLGİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞ

1)6698 sayılı KVKK  3/d maddesinde; “Kişisel veri: “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,” olarak tanımlandığı için Oda üyesi hekimlere ait kimlik no, iletişim, kişisel telefon ve adres bilgileri gibi bilgiler bu yasa kapsamına girmektedir.

 

Tabip Odalarına bu yasa uyarında “VERİ SORUMLUSU” olarak tanımlanmakta ve aynı yasanın 4/d md. uyarınca .”Kişisel verilerin  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekle” yükümlü kılınmaktadır.

Yine aynı yasanın 5. maddesinde  Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği ifade edilmiştir.

Aksi takdirde sahibinin açık rızası olmaksızın bu verilerin 3. kişilerle paylaşılması, TCK .136 maddedeki “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme ve yayma” suçunu oluşturacaktır.

Ayrıca eylem 6698 sayılı yasada düzenlenen idari yaptırıma da konu olabilecektir.

Tabip Odalarının üyesi hekimlere ait telefon, adres ve diğer iletişim bilgilerinin, Odaların kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilme dışında her hangi bir kurum ya da kişiye verilmesi yukarıdaki yasa hükümleri uyarınca mümkün değildir.

2) 298 SAYILI Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanun hükümlerinin kıyasen uygulanması;

298 sayılı yasanın “Sandık bölgesi askı listesi” başlıklı 42. maddesinde

“Bu Kanunun 122 nci maddesine göre seçmen kütüğüne işlenmesi gereken kararların,

seçmen kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kütükten, sandık bölgesi askı listesi çıkarılır.

Sandık bölgesi askı listelerinde, 43 üncü maddede yazılı, sandık seçmen listesindeki

bilgiler aynı sıra ile bulunur. Bu liste il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanları 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki başkanlarına bu listenin bir suretini teslim eder.”hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi bu hüküm sadece mahalli ve genel seçimlere ilişkin özel ve istisnai bir düzenleme getirmektedir. 6698 sayılı yasa ile bu anlamıyla uyum içerisindedir.

298 sayılı yasanın 42. maddesi hiçbir biçimde başka bir kurumun seçimlerinde uygulanabilecek ya da kıyasen uygulanabilecek bir düzenleme değildir.

3)Tabip Odaları seçimlerinde uygulanacak yöntem 6023 sayılı yasanın Ek.3 md.‘de düzenlenmiştir.

Bu düzenlemede aynen “Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz – onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki belirtilen diğer hususları onaylar. “Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birliği ve ilgili odanın ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birliğine veya tabip odasına gönderilir….” düzenlemesi yer alır.

Bu listeler dışında, veri sorumlusu olarak, Tabip Odalarında bulunan hekim iletişim bilgilerinin seçim sürecinde ya da seçim süreci gerekçesi ile diğer kişi ya da kurumlarla paylaşılmasının mümkün olmayacağı düşüncesindeyim. 11.01.2024

Av. Münip ERMİŞ