0242 237 50 75

26-06-2014

images_img1_isy

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, Metehan Akbulut, Yavuz İpekli, Orkun Özkaya, Güzin Sabur,Sadık Özen, Hülya Gültekin, Muhammet Ölmezoğlu, Hüseyin Zeray, M.Bahar Bilgin, Selahattin Yıldırım’ın katılımıyla 26 Haziran 2014 tarihinde Antalya Tabip Odası’nda toplandı. Toplantıya Tolga Temel, Zekiye Özdemir, Sultan Özgen Bilgiç mazeretleri nedeniyle katılamadılar.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yönergesi, üzerine yürütülen tartışmalar sonucu oluşturularak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.

Komisyon Başkanlığına Metehan Akbulut, Sekreterliğe Güzin Sabur üyeliklere ise Yavuz İpekli, Hülya Gültekin ve Selahattin Yıldırım önerilerek komisyon üyelerince Yürütme Kurulu üyeliklerine kabul edildiler.

Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yürütülen tartışmalarla(İşyeri Hekimlerinin ekonomik-özlük sorunları, yasal süreç, eğitim…vb) ilgili bir çalışma takvimi oluşturulmasına ve bir sonraki toplantının en geç bir ay sonra yapılmasına karar verildi.

Antalya Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

Kuruluş-Yönerge

Tanım
Madde 1- İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği konularında gönüllük esasına dayalı çalışmalar yapmak üzerine kurulan bir çalışma grubudur.

Kuruluş
Madde 2-Komisyonun kurulmasına Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu karar verir. İlk komisyon gönüllü katılım ya da Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca görevlendirme yoluyla oluşturulur. Daha sonra gönüllü katılımla İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu genişletilir. Üye sayısı 10(0n)’un üstünde olursa İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yürütme Kurulu seçim yoluyla belirlenen başkan, sekreter ve üç üyeden oluşur.

İşleyiş
Madde 3- İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu gönüllülük esasına göre çalışır. Ancak oylama gerektiren durumlarda oylama katılmak için son 1 (bir) yılda en az 3 (üç) toplantıya katılmış olmak şartı aranır.
Madde 4- Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu diğer Oda komisyonları ile bir araya gelerek TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nu oluşturur. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu ile işbirliği içinde çalışır.
Madde 5- Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun merkezden yürütülen çalışmalarının desteklenmesinin yanı sıra yerel sorun ve gereksinimlere yönelik çalışmalar yapar
Madde 6- Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Antalya Tabip Odasındaki diğer komisyon ve çalışma grupları ile işbirliği içinde çalışır.
Madde 7-Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkan, Sekreter ve Yürütme kurulu her 2(iki) yılda bir yenilenir.
Madde 8-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu çalışmalarında Antalya Tabip Odası Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Madde 9- Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun koordinasyonunda yerel düzeyde araştırma geliştirme faaliyetleri yürütür, raporlar hazırlar. Bu çalışmaları yürütürken Antalya yerelinde ilgili meslek odaları, sendikalar ve dernekler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla arla işbirliği ve koordinasyon içinde olur
Madde10 Bu Yönerge Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Madde11- Bu Yönergeyi Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu yürütür.