0242 237 50 75

28 Kasım 2004

images_hekimmeclisi_hekimmeclisi

Antalya Hekim Meclisi 28-11-2004 tarihli toplantısının tutanağı

 

Antalya Hekim Meclisi 28-11-2004 tarihli toplantısının tutanağı

Açılış konuşması Dr. Metehan Akbulut,
Divan heyeti seçimi
Dr. Fevzi Karakurt (Başkan)
Dr. Mahumut Farımız (Katip üye)
Dr. Kaan Taşer (Katip üye)
Gündem gereği maddelere geçildi ve ilk konuşma için Dr. Metin Bakkalcı TTB ikinci Başkanına söz verildi.
Dr. Metin Bakkalcı Konuşmasında
-Yurtiçinde ve yurtdışında bölgemizde insan hakları ihlalleri
-Yurtiçinde hekimlerin sürgün edilmeleri
-Yeni çalışma koşullarına uyum, sözleşmeli ihale usulü hekimlik, Türkiye’ deki yepyeni hekimlik ortamı
-Sağlık ortamının 24 Ocak kararlarını yaşamakta olduğumuz
-Denizli örneğinin yurt genelinde yaygınlaşacağı
-Sorunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı ile ortak bir muhatabiyet bulunamadığı
-Aile Hekimliği’ ni hekimliğin ticarileşmesi olduğu
-Sağlık Mevzuatı Kanununda yaşanan güçlükler
-Sözleşmeli personel, performans ortamı, Genel Sağlık Sigortasına geçiş ve tüm bunlara karşı hükümetin pervasız tutumu karşısında yeni bir durum değerlendirmesine gidildiği,
-Elimizden umudumuzun alındığını ifade etti.
Konuşma için söz alan hekimlerimiz konuşmalarında
-Dr. Eyüp Tezyüksel sorunlara katıldığını ifade etti.
-Dr. Selçuk Koçlar TTB’ nin AB karşıtı mı Değil mi? Sorusuna yanıt aradı
-Dr. İlker Belek Hükümeti takiyye yaptığını, takiyyenin bunların genetiğinde olduğunu, kendimize güvenimize nasıl sağlarız, Danıştay’ ın iptal kararını duyurmamız gerektiğini, sokak eylemlerini yasakları çiğneyerek yapmamız gerektiğini ve eylemlere katılımın nasıl arttırılacağını, örgütlü eylemlerin nasıl yapılacağını, iktidarı değiştirmek gerektiğini, devleti güçlendirerek emperyalizme karış durmak gerektiğini, ABD, AB karşıtı aydınlanmacı laik düşüncelere fırsat vermeliyiz dedi.
-Dr. Yavuz İpekli kadın hükümlüye kadın doktor zorunluluğu yasasına TTB ve tüm tabip odalarının ayrıca her hekimin tepki göstermesini söyledi.
-Dr. Yücel Yapıcı sermayenin karşısında durmamızı, eylemlere katılmamız gerektiğini söyledi.
-Dr. Arif Bulut yukarıdakiler yani elit tabakanın olanların hepsini bildiğini, bilmeyenlerin rüzgara kaplanlar olduğunu ifade etti.
-Dr. Mehmet Ali Bozkurt tüm bu konuşmaları sanki muhalefet partisi gibi gördüm dedi, hekim meclisi nedir, TTB ne olmalıdır, ne yapmalıdır, TTB’ nin yönü nedir, konumuz ne olmalıdır, devlet memurluğu ile doktorluk özdeşleşiyor mu diye sordu
15 dakikalık kısa bir aradan sonra hekim meclisi tekrar toplandı, Dr. Metin Bakkalcı sorulara, katkılara cevap vermek için söz aldı.
-TTB ne yapar? İki ana manzumesi vardır. 1) Hekimlik ortamı kuvvetlendirilmesi 2) Halkın sağlık hakkını korur. Ayrıca TTB demokratik kitle örgütüdür. Ki bu özelliği öncelikli hale gelmiştir.
-Hekimlik ortamı iş güvencesini içinde taşımalı, aksi takdirde bağımsızlık, klinik özgürlük ortadan kalkar.
-Memur değiliz. Özel bir konumumuz var. Sağlık kamusal bir hak ve hizmettir. Bir günde bir milyon insanla yüzyüze gelen bir mesleğin mensuplarıyız. Halkla empati kurmalıyız. Meslek içi ortamı düzenleyeceğiz. Kredilendirme, işyeri hekimliği vs. insanların sağlık haklarına erişimini sağlayacağız. Bilgi üretimi, çoğaltma ve paylaşmayı ki muhatabı yetmişmilyondur sağlayacağız.
-Ancak müzakere için uygun ortam?
-SSK’ ların Sağlık Bakanlığı’ na devri kanunu Meclis genel kuruluna indiği gün tüm yurtta iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.
-Kadın hükümlüye karşı kadın doktor zorunluluğu ve Felluce’ de ölen doktorlar için kınamayı hekim meclisinin takdirine bırakıyoruz.
-Performans meselesi bir nicelik meselesidir. Hasta hekim arasına para girmemelidir. Bunun da çözümü tam gündür.
-Kısaca biz hekimlik yapmak istiyoruz ve ısrar ediyoruz. Ancak ortam tahrip ediliyorsa uzlaşma nasıl sağlanacak dedi.
-Antalya Tabip Odası adına Dr. Metehan Akbulut söz aldı. Antalya’ nın sağlık sorunlarını dile getirdi. Özeleştirisinde işyeri hekimliği ve bülten konusunda istediklerimizi yapamadık dedi.
-Eğitim komisyonu adına Dr. Gültekin Süleymanlar söz aldı. Konuşmasında hekimlere ciddi saldırılar olduğunu, buna karşı donanımlı, bilgili olmamız gerektiğini söyledi. Özellikle kendi branşıyla ilgili kronik hastalıklar (diyabet, HT, KKY gibi) önlenebilir hastalıkların eğitimle üstesinden gelinebileceğini tedavi edici değil, koruyucu hekimliğin yani birinci basamağın önemli olduğunu söyledi.
Dilek temenniler
-Dr. Eyüp Tezyüksel (Alanya temsilcisi) Performans politikası istihdamı çözmüyor, daha da derinleştiriyor dedi.
-Dr. Levent Tunçel (SSK Hastanesi temsilcisi) Doktor emekçidir, işçidir, hedefi piyasa egemenliğini ortadan kaldırmak olmalıdır dedi.
-Dr. İlker Belek (Halk Sağlığı Komisyonu Başkanı) meclis ve temsilciler ne yapacak bunu konuşalım dedi. Temsilci neler yapmalıdır, gelen bildirilere cevap vermeli, Tıp dünyasını dağıtır, okur, anlatır. Toplum hekimliği dergisine abone olur, temsilciler makale tartışmaları yapmalı, performansla ilgili çalışmalı dedi.
-Dr. Yavuz İpekli meclisin kararlarının basınla paylaşılmasını, toplantıya katılımın arttırılmasını, pratisyen hekimin ilaç yazma sorununu, özlük hakları için tam gün yasasını, ilaç bağımlılarına karşı alınacak ortak tutumu ve ODSH için arkadaşlara çağrı yapılmasını istedi.
-Dr. Mustafa Çetiner Eczanelerde ilaç verilmesini RPT ilaç yazımı konusunda neler yapılması gerektiğini söyledi.
-Dr. Ömer Çayırlı Yönetim ve özlük haklarının basına halka duyurulmasını istedi.
-Dr. Hülya Belek Kongre turizmi tuzağına düşmememiz gerektiğini, ilaç reklamlarını onaylamadığını söyledi.
-Dr. Adnan Küçüker otuz yıldır demokrasi mücadelesinin neresindeyiz, olayları sorunları, halkın anlayacağı dille anlatmalıyız, çıkar ve iktidar mücadelesinin tuzağına düşmeyelim dedi.
-Dr. Sait Turp atamlar ve görev süreleri ile ilgili tabip odası ne yapmakta dedi.
-Dr. Selim Özcan pratisyen hekim komisyonu başkanı olarak kongre ile ilgili sorulara cevap verdi.
-Dr. Haluk Özakçe (SSK Temsilcisi) 1) doktor cinsiyet ayrımı yapmaz 2) Sağlıkta dönüşümün tüm kesimleri ilgilendirdiğini, herkesin hayatını zorlaştıracağını 3) Kongreler ve eğitim toplantıları mevcut durumda bizi yaraladığını, çözümün küçük gruplarla daha sık toplanmak olduğunu söyledi.
-Dr. Bülent Göl (Finike Temsilcisi) muayenehanelerin kapatılma tehlikesini sağlıkta çok ortaklı tekelleşme sorununu dile getirdi. Uzman hekimler ve sorunlarıyla ilgili komisyon kurulmasını istedi.
-Dr. Ufuk Çenit Yılmaz ………………….. dedi.
-Dr. Yücel Yapıcı eylem sürecini iyi değerlendirelim dedi.
-Dr. ……………………… (Alanya Temsilcisi) iş bırakma eyleminin geleceğini olumlu görmediğini, Alanya’ da özel ve kamuda ki sağlık çalışanlarının sorunlarını anlattı.

Sonuç: Divan başkanı Dr. Fevzi Karakurt söz aldı. Tüm fikir ve görüşlerin olumlu olduğunu, öncelikli fikirlerin ve sorunların sıralanarak bir sonraki toplantıya sunulabileceğini meclisin kararı olarak hekimin hastaya yaklaşımı nasıl olmalıdır, kadın hükümlüye kadın doktor kabul edilemez, performans uygulamalarının diğer ülkelerdeki uygulamaları nasıl araştırılabilir dedi.