0242 237 50 75

ASM KİRA BEDELLERİ

ASM KİRA BEDELLERİ

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan meslektaşlarımızın geçmişe yönelik ASM kira

Değerli Meslektaşımız, 

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan meslektaşlarımızın geçmişe yönelik ASM kira bedelleriyle ilgili olarak odamız hukuk bürosunca hazırlanan DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİ aşağıda bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 Antalya Tabip Odası 

(BU DİLEKÇE ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KİRA SÖZLEŞMESİ BULUNANLARLA İLGİLİDİR.)

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

ANTALYA

Konu             : … tarih ve s. Yazınız ile talep kira bedelleri hakkında.

…….. adresinde …. Tarihinde… aile hekimi olarak e 5258 s.yasa uyarınca atamam gerçekleştirilmiştir.

5258 sayılı yasanın Kamuya ait taşınmazların kullanımı başlığını taşıyan 4.maddesinde “ Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir” düzenlemesi yer almaktadır.

Yasanın açık düzenlemesinde ifade edildiği gibi,kamuya ait binalarda yürütülecek aile hekimliği hizmetlerinde Borçlar Kanunundaki kira sözleşmesi ile ilgili hükümler geçerli olacaktır.

Borçlar Kanununu 344. Maddede “- Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir..

Bu hükme göre ,kira sözleşmesinin tarafları tek başına kira bedelini belirleyemez.

Kira ancak ortak irade ile belirlenir.

Devam eden kira sözleşmelerinde taraflar anlaşamazlarsa açılacak bir kira tespit davası ile sorun çözümlenecektir.

Kira bedelini tespit davası koşulları ise 345.maddede “ Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli,bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.”  Denmesi suretiyle koşula bağlanmıştır.

Yani geriye yönelik kira bedeli tespit edilemez. Kiracı ilk yapılan kira sözleşmesindeki kira bedelini ödemek dışında her hangi bir yükümlülüğü yoktur.

Bu nedenle, idareniz bünyesindeki tespit komisyonunu tarafından geriye yönelik olarak,tespit edilen kira bedeli tarafımı bağlamamaktadır.

İlk yapılan kira sözleşmesindeki bedel olan………TL. kurumun hesabını ekteki makbuzlar yatırılmıştır.

Saygılarımla..

Dr..

No.lu aile hekimi

(BU DİLEKÇE HİÇBİR ŞEKİLDE KİRA SÖZLEŞMESİ BULUNMAYANLARLA İLGİLİDİR.)

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

ANTALYA

Konu             : … tarih ve s. Yazınız ile talep kira bedelleri hakkında.

…….. adresinde …. Tarihinde… aile hekimi olarak e 5258 s.yasa uyarınca atamam gerçekleştirilmiştir.

5258 sayılı yasanın Kamuya ait taşınmazların kullanımı başlığını taşıyan 4.maddesinde “ Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir” düzenlemesi yer almaktadır.

Yasanın açık düzenlemesinde ifade edildiği gibi,kamuya ait binalarda yürütülecek aile hekimliği hizmetlerinde Borçlar Kanunundaki kira sözleşmesi ile ilgili hükümler geçerli olacaktır.

Ancak hizmet binası ile bu güne kadar tarafımla ,idare arasında kira sözleşmesi yapılmamıştır.

Borçlar Kanununu 344. Maddede “- Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir..

Bu hükme göre ,kira sözleşmesinin tarafları tek başına kira bedelini belirleyemez.

Kira ancak ortak irade ile belirlenir.

Devam eden kira sözleşmelerinde taraflar anlaşamazlarsa açılacak bir kira tespit davası ile sorun çözümlenecektir.

Kira bedelini tespit davası koşulları ise 345.maddede “ Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli,bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.”  Denmesi suretiyle koşula bağlanmıştır.

Bu nedenle, idareniz bünyesindeki tespit komisyonunu tarafından geriye yönelik olarak,tespit edilen kira bedeli tarafımı bağlamamaktadır.

Bu anlamıyla idareniz tarafından tarafıma gönderilen “yazıyı mülk sahibinin bedel teklifi “ olarak kabul ediyorum.Ancak bu teklifi yüksek buluyor kabul etmiyorum.

Geçmiş dönemle ilgili kira bedelleri konusunda ise aramızda bir sözleşme olmadığı gibi, bu konuda fiili yada yazılı bir miktarda belli olmadığından bu konuyu konuşmaya ve anlaşmaya hazır olduğumu bildiriyor, kira sözleşmesindeki koşullarını kiminle konuşacağımın tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep ediyorum..

Saygılarımla..

Dr..

No.lu aile hekimi