0242 237 50 75

Defin nöbeti uygulamasına dava

Defin nöbeti uygulamasına dava

Antalya Tabip Odası haksız Defin Nöbeti

Antalya Tabip Odası haksız/hukukusuz Defin Nöbeti uygulamasına karşı dava açtı.

2014 Mart ayından bu yana Kepez ve Konyaaltı İlçelerinde belediye tabibi bulunmadığı gerekçesiyle toplum sağlığı merkezi hekimlerine defin nöbetleri tutturuluyor. Hafta içi mesai saatlerinin dışında ve hafta sonu tüm zaman tutturulan nöbeteler de Hekime işlem sırasında eşlik edecek sağlık çalışanı da bulunmuyor. Nöbet sonrası izin kullandırılmadığı gibi ve icap yönetmeliğine uygun olarak ücretlendirmede yapılmıyor.

Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı Antalya Tabip Odası yürütmeyi durdurma talepli idare mahkemesine dava açtı. En geç önümüzdeki ay içerisinde sonuçlanması beklenen davanın dışında Antalya Tabip Odası tüm belediyelere hekim sayısını ve yürüttükleri hizmetleri öğrenme amacıyla birer yazı gönderdi. Antalya merkez dışında periferdeki ilçelerde Aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi hekimlerine aynı nöbetler tutturuluyor.

Nöbetlere karşı hukuki gerekçelerin bazıları:
24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı hıfzısıhha kanununun 216.maddesine göre ;’Belediye Tabipleri olan yerlerde defin ruhsatları bu tabipler tarafından,bulunmadığı taktirde hükümet Tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir ‘ibaresi yer almaktadır.Aynı kanunun 228 den 234 e kadar olan maddelerinde cenazenin nakil ve nakil şartları yer almakta olup;bunu izin ve ön hazırlıklara bağlamaktadır.Bu kanuna göre toplum sağlığı hekimlerine öncelikli olarak defin ruhsatı görevi verilmemiş olup;bu işlemin belediye tabipleri tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde;Büyükşehi belediyesinin görev,yetki ve sorumlulukları şunlardır:(…)s-Mezarlık alanlarını tespit etmek,mezarlıklar tesis etmek,işletmek,işlettirmek,defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.(…)ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:(….)e-defin ile ilgili hizmetleri yürütmek’hükmüne 5393 sayılı Belediye kanununun 14.maddesinde;”Belediye ,mahalli müşterek nitelikte olmak şartı ile(….)defin işleri tanımlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu 49.maddesi sözleşmeli tabip çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Belediyelerin asli görevleri içinde cenaze nakil ve defin işlemleri yar almaktadır.

19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Mezarlık Yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkındaki yönetmeliğin 16/3 maddesinde;ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından,belediye tabibi bulunmayan yerlerde aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi tarafından verileceği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığının 07/06/2011 tarih ve 18731 sayılı yazısında;defin hizmetleri ile ilgili görevler Büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin görevi olup koordinasyon görevi de büyükşehir belediyesinin görevleri arasında bulunmaktadır.Gerek hekimi bulunmayan ilçe belediyeleri,gerekse hekimi izne ayrılan ilçe belediyelerinde gömme izin belgesi düzenlenmesi işlerinin Büyükşehir belediyesi hekimlerini de kapsayacak şekilde Büyükşehir belediyesi tarafından Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde koordine edilerek hizmette aksama yaşanmayacak şekilde yapılması düşünülmektedir ibaresi yer almaktadır.