0242 237 50 75

Delegasyon

images_img1_37-hekimeSiddet

1953 yılında 6023 sayılı yasa ile kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) dört ana organı vardır. Bunlar; Tabip Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Büyük Kongre’dir.

 Tabip Odasının yasalarla kendisine verilmiş olan başlıca görev ve yetkileri:

1- Hekimlerin haklarını korumak, yeni haklar alınması için mücadele etmek,

2- Hekimlerin mesleki gelişimlerini (mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim gibi) sağlayıcı çalışmalar yapmak,

3- Tıp etiğini korumak, geliştirmek. Tıp etiğine aykırı davranışlarda bulunan hekimleri uyarmak ve cezalandırmak,

4- Ülkenin sağlık politikaları hakkında fikir üretmek, bu görüşleri yetkililere iletmek,

5- Halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmaları yürütmek ve bu konunun diğer tarafları ile işbirliği yapmak,