0242 237 50 75

Hekim eğilimlerini değerlendirme anketi

images_duyuru_ato

Antalya Tabip Odamız son grev eylemliliğinden sonra  üyemiz hekimlerin eğilimlerini değerlendirmek,

hekim sorunlarının çözümünde gerçekçi ve bilimsel yaklaşımında bulunabilmek amacı ile anket düzenledi. Anket üyelerimizin yaklaşık % 10’ u olan 300 hekime uygulandı. Uygulama odamız çalışanlarınca ve yüz yüze yapıldı.                

Anket sonuçları ön değerlendirilmesi:

Antalya’ da çalışan hekimlerin % 55’ i 20 yıl üstü ,%36.6’ sı ise 10-20 yıl arası çalışmış hekimlerden oluşuyor. 5 yıldan az çalışmış hekimlerin oranı ise % 1,6. Antalya hekimlerinin büyük çoğunluğu orta yaş ve üstü hekimlerden oluşmakta.Aile hekimlerinde 20 yıl üstü hekimlerin oranı % 72 özelde çalışanlar % 45 ile 10-20 yıl aralığında yoğunlaşıyor.

 Hekimlerin %74.73’ü Hükümetin sağlık politikalarını başarısız buluyorlar. Sağlıkta dönüşümü başarılı bulanların oranı ise %15.65..Kararsızlar % 9.60’ ta kalmış.Aile Hekimleri dışında kamuda çalışanlarda bu oran % 84 ‘e çıkıyor.

Sağlıkta dönüşüm gerçekte bir özelleştirme programı. Hekimlerin sağlıkta özelleşmeye tavırları ne? Sağlık tamamen özelleştirilmeli diyen %9.12 ile şu an uygulanan sistem bazı düzenlemelerle sürmeli diyen %39.29’luk kesim birleştirildiğinde hekimlerin % 48.3 ‘ü sistemin sürmesinden yana. Geri kalan % 51.7’ si özelleşmeye karşı .Kararsızlar dağıtıldığında % 80 ‘i uygulanan sağlık politikalarını başarısız bulan hekimlerin yaklaşık % 30 ‘u dönüşüm politikasını kavrayamamış görülüyor.Özelde çalışanlarda özelleşmeye karşı olanlar ve sağlık hizmeti devlet eli ile verilmeli diyenler % 13.2 de kalırken kamu çalışanlarında bu oran % 52

 Gelecekte gerçekleşecek politikalar konusunda ise yaklaşık % 74 sağlık alanının özelleşeceğini hatta çöküş yaşayacağını öngörüyor.

Hekimlerin % 13’ü sosyo-ekonomik ve mesleki durumunu iyi olarak değerlendirirken % 55’i durumunu sürdürülebilir görüyor.% 30.36 sı kötü ve çok kötü görmekte. Halen hekimlerin % 68 ‘i durumunu kabul etmekte ve sürdürülebilir görmekte. Ancak gelecek 5 yıllık süreçte durumun kötü ve çok kötü olacağını düşünenler %82.3. durumunu iyi olarak görenler en çok özel sektörde :% 18.2 .Aile hekimlerinin% 70 i durumunu idare eder görüyor.

Hekimler ne yapmalı? Grev ve uzun süreli iş yavaşlatma eylemleri isteyenler %14.1 de kalırken % 32.9 ‘u bakanlıkta lobi oluşturma hükümeti ikna etmek gibi yumuşak ve uzlaşmacı çizgide ve sistem içi çözümlere taraftarlar.% 45.3 hekim ise sendikal ve siyasal mücadeleden yana.Grev ve iş yavaşlatma eylemini en yüksek oranda savunanlar aile hekimleri. En düşük oran ise  2. 3. Basamak dahil diğer kamu hekimlerinde yaklaşık %10.

 Tabip odalarının eylemliliğini açıkça yanlış bulan ve bu nedenle katılmayanlar yaklaşık %10. Özel sektörde %12 ‘e çıkıyor. Eylemlilikleri açıkça destekleyenler ve aktif katılanlar ise  %15.24.  Eylemlilikleri başarısız bulduğu halde destekleyenler %36.52. Destekledikleri halde baskılar nedeniyle katılamayanlar ise % 20.21.

Hekimlerin  son yılda gündemini dolduran ve  hareketlenmelerinin temelini oluşturan tam gün yasasına yaklaşımları nasıl?

Ücret ve sosyal haklarının hekime yakışır olması emekliliğe yansıması şartı ile % 50.8’ i tamamen tam günden yana.Bu oran en yüksek aile hekimlerinde % 64.  Hekimlerin % 20.7’ si tam gün çalışma ile beraber üniversitelerde özel ameliyat ve özel muayenenin olmasını istiyor. Eski sisteme dönmeyi yani kamu ve özel çalışmanın olmasını isteyenlerin oranı %28.5.

 Hekimlerin % 63’ ü son beş yılda sağlıkta aşırı şiddet, hasta ve yakınlarının saldırısı ve açılan tazminat davalarının artması ve dava açılımının kolaylaştırılması gibi nedenlerle riskli vakalara girmez yada bu vakalardan çeşitli yollarla kaçınır ve ‘’defansif tıp ‘’ uygularken, % 47 si ise eskisi gibi çalışmakta. En yüksek defans uygulaması kamuda.

Son beş yılda hasta ve yakınlarından şiddet görenler %44 . Aile hekimlerinin %54 ü şiddet gördüğünü belirtirken özel sektöede bu oran % 34

Sağlıkta dönüşüm gereksiz tetkik, gereksiz ameliyat ve tedaviyi arttırdı mı?

Hekimlere göre son 5 yılda gereksiz işlem arttı diyenler %72,85. Kamu çalışanlarında bu oran %85. Sağlıkta uygulayıcı konumunda en üst basamakta yer alan hekimlerin bu işlem artışını zorunluluk, irade dışı işlem gördükleri açık. Bu oranlara karşın hekimlerin %36 sı sağlık harcamalarının artmasını savunuyor. Sağlık harcamaları fazla azaltılmalı diyenler %9.86 da kalmış.

Birinci basamakta dönüşümün temeli olan aile hekimliği sistemi % 60 oranında bazı aksaklıkların düzelmesi ile olumlu görülmekte. Aile hekimliği ile pratisyen hekimlerin daha iyi konuma geldiğini düşünenlerin oranı %52.32 olurken %47.67 bu fikirde değil.Aile hekimlerinin %  57.3 ‘ü yeni konumlarını daha iyi buluyor.

 

Antalya Tabip odası yönetimimiz bu anket ve sonunda görülen eğilimleri dikkate alarak yeni dönemde yeni yaklaşımlar arayışında olacak ve ciddi bir yaklaşım değişikliği yoluna gidecektir.

Dostlukla.