0242 237 50 75

Hukuk bizi haklı buldu

Hukuk bizi haklı buldu

Antalya Tabip Odasına verilmesi kararı
Antalya Tabip Odası ilimizdeki Aile Hekimlerinin iletişim bilgilerini Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden talep etmiş ve bu isteğe olumsuz yanıt verilmişti.
Açtığımız dava sonucunda Antalya 4. İdare Mahkemesi, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Aile Hekimlerinin iletişim bilgilerini Antalya Tabip Odasına verilmesi kararını verdi.
DAVACI : ANTALYA TABİP ODASI
VEKİLİ : AV. MÜNİP ERMİŞ Varlık Mah. 100.Yıl Cad.172.Sk.14/10 Efe Apt. Muratpaşa/ANTALYA
DAVALI : TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Antalya Tabip Odası tarafından, Antalya’da çalışan aile hekimlerinin bilgilerinin odaya verilmesi başvurusunun reddine dair 26/08/2015 tarihli, 45699457/499 sayılı Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü işleminin; hukuka aykırı olduğu, Antalya Tabip Odası’nın kanunun verdiği yetki ve sorumluluğun bir sonucu olarak, aile hekimlerini üyeliğe davet etmek için Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğüne 30.7.2015 tarih ve 3754/2015 sayılı yazı gönderdiği ve Antalya ilindeki Aile Hekimlerinin isim ve iletişim bilgilerini talep ettiği; Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ise bu yazıya verdiği 26.08.2015 tarih ve 45699457/449 sayılı cevapta ise “aile hekimlerinin kamu görevlisi oldukları hu nedenle tabip odasına üyeliklerinin isteğe bağlı olması gerektiği’ gerekçesiyle talep edilen liste ve iletişim bilgilerini göndermediği, bu işlemin yasal dayanağının bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Antalya Tabip Odasının ilgi 30.07.2015 tarih ve 3754/2015 saylı yazısı ile Türk Tabipleri Birliği tarafından 22.07.2015 tarih 1126/2015 sayılı, aile hekimlerinin üyeliği konulu yazının Yönetim Kurulunun 29.07.2015 tarihli toplantısında incelendiği; Antalya İlinde görev yapan aile hekimlerinin ad, soyad, çalıştıkları kurum, e-posta ve cep telefonu gibi iletişim bilgilerinin istendiğinin görüldüğü, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğünün 14.08.2015 tarihli ve 45699457/449/9040 sayılı, “Aile Hekimlerinin Bilgileri” konulu yazısı İle; Antalya İlinde kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanları bulunmakta olup kamu görevlisi olmayan aile hekimi bulunmadığı, Aile Hekimlerinin ilgili mevzuat gereği kamu görevlisi statüsünde olduğu, kamu hizmeti verdikleri, bu nedenle tabip odasına üyelik işlemleri bakımından 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Yasası’nm 7. maddesinin 2. fıkrasına göre değerlendirilmesi ve tabip odasına üyeliğin isteğe bağlı olması gerektiğinin Antalya Tabip Odası Başkanlığı’na bildirildiği; işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve davanın reddinin gerekeceği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Antalya 4. İdare Mahkemesi’nce gereği görüşüldü:

Dava, davacı odanın, Antalya’da çalışan aile hekimlerinin üyeliğe davete esas olmak üzere isim/iletişim bilgilerinin odaya verilmesi başvurusunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5. maddesinde, “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almış; 15 ila 27. maddelerinde de bilgi edinme hakkının sınırları sayılmıştır.

Öte yandan; 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1. maddesinde, “Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.”; 7/2. maddesinde de, “Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.” hükümlerine yer verilmiştir.

Her iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, meslek kuruluşu olan davacının, üyeliğe davetle ilgili olarak yürüteceği sürece esas iletişim bilgilerinin bildirilmesi başvurusunun karşılanmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu durumda, yasal şartları oluştuğu halde, davacının bilgi edinme başvurusunun reddine ilişkin işlemde sebep yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, 129,50.-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 1000.-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, tebliği izleyen 30 gün içinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 16/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
SELÇUK TOPAL
32745

Üye
EGEMEN SANCAKTAR MAY
37751

Üye
AHMET ŞAHİN
37856