0242 237 50 75

İnsan Ticareti ile Mücadelede

İnsan Ticareti ile Mücadelede
İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil toplumun Gücü Projesi
       Antalya Tabip Odası;  “İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil toplumun Gücü Projesi”ne katkı sağlamıştır. 
       Antalya Tabip Odası; Halk sağlığı ve Ülkenin insan ticareti ile ilgili sağlık politikası geliştirmesinde fikir üretmek, bu görüşleri yetkililere iletmek amacı ile “İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil toplumun Gücü Projesi” kapsamında; AİLEDER  başta olmak üzere bir çok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelmiştir.
        Günümüzde insan ticareti ile mücadele edenler, ulusal ve uluslararası platformlarda, insan ticaretinin yeni biçimlerini, mağdurlara nasıl ulaşılacağını ve nasıl yaklaşılacağını, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının işlevlerini tartışmaktadırlar. Kapasite analiz çalışmasında ve kapasite geliştirme eğitimlerinde; Türkiye’de, Almanya’da ve Yunanistan’da insan ticareti konusunda doğrudan çalışanların kıymetli deneyimlerine yer verilmiştir. 
       Projenin önemli çıktılarından biri insan ticareti konusunda mücadele etmek üzere ulusal ağ oluşturmaktır. Projenin yürütüldüğü tüm aşamalarda sivil toplum kuruluşlarının insan ticareti konusunda neler yaptığı, nelerin yapılması gerektiği ve her bir sivil toplum kuruluşunun neler yapabileceği tartışılmıştır. Konuyla ilgili olarak, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurlarının tespit edilmesi, tespiti yapılmış olan mağdurların korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi, insan ticareti faillerinin kovuşturulması ve soruşturulması ile ilgili yürütülecek çalışmalarla ilgili yapabilecekleri tartışılmıştır. 
        Antalya Tabip Odası olarak Standart Operasyonel Prosedürler geliştirilmesi aşamasında yapabileceğimiz katkılar paylaşılmıştır.
        Antalya’nın turizm ve tarım kenti olması, iç ve dış göç alması bakımından hızlı şehirleşmesi bu sektörlere ek olarak inşaat sektöründe de çalışacak insan gücüne ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle sosyodemografik yapı hızlı değişmekte, suç oranları artmakta, sağlık problemleri oluşmakta; sağlık başta olmak üzere güvenlik, kentleşme, insan
ticareti gibi pek çok alanda hızlı yerel politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.Yerel çözümler üretirken bunların ülke genelinde de kullanılması mümkün olabilmektedir. Halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmaların içerisinde insan ticaretinin de yeri ve önemi olduğundan  bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmış ve oda olarak bazı hedefler koyulmuştur.
         Antalya Tabip Odası çatısı altında İnsan Ticareti Komisyonu Kurularak bu komisyonların diğer odalarda da yaygınlaşması için çaba harcanması önerilmiştir. Komisyon ve oda olarak İlimizdeki sağlık, hukuk ve idari kadro yetiştiren üniversite, eğitim araştırma hastaneleri ve yüksekokulların eğitim planlamasına insan ticareti başlıklı ders konulması konusunda önerilerde bulunulabilecektir. İnsan ticareti mağdurlarının görülme olasılığı bulunan hastanelerdeki acil, kadın doğum, çocuk, adli tıp ve organ nakli birimleri olmak üzere tüm birimlere eğitim verilebilecektir. Yine bu kapsamda tedavi sırasında mağdurun gizliliğinin sağlanması ve tedavilerine öncelik verilmesi gibi hassasiyetler üzerinde durulacaktır. Tespiti yapılmış ve Antalya Tabip Odası ile bağlantı kurmuş insan ticareti mağdurlarının isteği doğrultusunda hızlı bir şekilde sağlık desteği alması sağlanabilecektir.
        Tüm sağlık kurumları için standartlar oluşturulurken istenmesi halinde insan ticareti mağdurlarının desteklenmesine yönelik eğitimler verilecek, önerilerde bulunulabilecektir. 
        Antalya Tabipler Odası halkın sağlığı ile ilgili her konuda olduğu gibi İnsan Ticareti konusunda da projeler üreterek hayata geçirilmesinde öncü rol oynayabilecektir.insan ticareti