0242 237 50 75

İş bırakmak suç değil

images_duyuru_hukuk

Antalya’da bir Aile Sağlığı Merkezinde

Antalya’da bir Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan bir meslektaşımıza iş bıraktığu gerekçesi ile verilen ceza T.C.ANTALYA 3. İDARE MAHKEMESİ tarafından iptal edildi.

T.C.
ANTALYA
3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/605
KARAR NO: 2014/1677
DAVACI: xxx
VEKİLİ: xxx
DAVALI: ANTALYA VALİLİĞİ
VEKİLİ: xxx
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Toros Mah.Atatürk Bulv.No:74 Konyaaltı/ANTALYA
DAVANIN ÖZETİ: Antalya İli, xxxx Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan davacının, 04.12.2013 tarihinde görev yerinde olmadığından bahisle 5 ihtar puanı verilmesine ilişkin 24.01.2014 gün ve 1594 sayılı işlem ile bu işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin 24.02.2014 gün ve 3789 sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu, Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimleri Dernekler Federasyonu ve Türk Tabipler Birliği tarafından alınan karar doğrultusunda bir günlük iş bırakma eylemi düzenlendiği, kamu görevlileri örgütlerinin faaliyetlerine katılmanın mazeret sayılması gerektiği, uluslararası sözleşmelerde örgütlenme özgürlüğü kapsamında yasal düzenlemelere yer verildiği iddia edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: 04.12.2013 tarihinde Konyaaltı İlçesi davacının da görev yaptığı xxx Aile Sağlığı Merkezinde yapılan olağandışı denetimde davacının görev yerinde bulunmadığının tespit edildiği, iş bırakma eylemi sebebiyle iş yerinde olmadığı beyan edilmekte ise de herhangi bir izin alınmadan ve hiçbir bildirimde bulunmadan iş bırakma eylemine katıldığı, bu sebeple eyleminin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca derneklerin sendikal faaliyet gösteremeyeceği, davacının fiilinin karşılığı ihtar cezasının verildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce gereği görüşüldü:
Dava; Antalya İli, xxx Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan davacının, 04.12.2013 tarihinde görev yerinde olmadığından bahisle 5 ihtar puanı verilmesine ilişkin 24.01.2014 gün ve 1594 sayılı işlem ile bu işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin 24.02.2014 gün ve 3789 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesinde; Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir. hükmü yer almış, Ek 2 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinde izinsiz işe gelmemek fiilinin karşılığı 5 ihtar puanı olarak belirlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Antalya İli, xxx Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan davacının, 04.12.2013 tarihinde görev yerinde olmadığının tespit edildiği, durumun tutanak altına alındığı, ilgili mevzuat uyarınca da izinsiz işe gelmediğinden bahisle fiilinin karşılığı olarak vali yardımcısı olurlu işlemle 5 ihtar puanı uygulandığı, bu işleme karşı davacı tarafından yapılan itirazın ise vali olurlu işlemle reddedilmesi üzerine anılan işlemlerin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü” başlıklı 11. maddesinde:
” 1. Herkes, barışçıl nitelikli toplanma özgürlüğü ve çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir.
2. Bu hakların kullanımına, ulusal güvenliğin ya da kamu emniyetinin yararı, düzensizliğin ya da suçun önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın korunması için yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, hukukun öngördüğü ve bir demokratik toplumda gerekli olanlardan başka hiçbir kayıtlama getirilmeyecektir. Bu Madde, silahlı kuvvetler, polis örgütü ya da Devlet idaresi mensupları tarafından bu hakların kullanılmasına hukuka uygun kayıtlamalar getirilmesini engellemeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Olayda; davacının, üyesi olduğu derneklerin yetkili kurullarınca alınan karara uyarak aile hekimleri hakkında özlük haklarını azaltan, kazanılmış hakların elinden alan birinci basamak sağlık hizmeti ile ilgili olmayan yeni görevlerin bulunduğu yasal düzenlemeleri kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 04.12.2013tarihinde 1 gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, örgütlenme özgürlüğü kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinde izinsiz işe gelmemek fiilinin sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varıldığından, disiplin suçu teşkil etmeyen eylemi nedeniyle davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 111,20 TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 25/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.