0242 237 50 75

Kaygı ile izliyoruz

Kaygı ile izliyoruz

TTB Merkez Konseyinin ve genel olarak hekimlerin

                                                                                                                     31.03.2016

Basına ve Kamuoyuna,

TTB MK Üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK İzmir Valiliği’nin kararıyla görev başında kalmasında sakınca görülerek 29.03.2016 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Karara gerekçe olarak Dr. Fatih SÜRENKÖK 15.12.2015 tarihinde yapılan basın açıklaması gösterilmiştir. Fatih SÜRENKÖK’ün halkın sağlığına dair TTB Merkez Konseyinin ve genel olarak hekimlerin kaygılarını dile getirmesi, en temel özgürlük olan ifade özgürlüğüdür.

Dr.Fatih Sürenkök’ün görevden uzaklaştırılması, ifade özgürlüğünün engellenmesidir. Bu yıldırma, gözdağı verme ve yargısız infaz girişimi  asla kabul edilemez.
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak süreci kaygı ile izliyor, hukuk dışı, etik dışı uygulamadan biran önce vazgeçilmesini talep ediyoruz.

ANTALYA TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU