0242 237 50 75

Onurumuzdur Dokunmayın

images_secim

 

 “TTB ve Tabip Odaları Halk Sağlığının Güvencesidir ve Onurumuzdur Dokunmayın”

Meslek Odaları meslek sahibi olmuş milyonlarca insanı temsil eden Anayasal kurumlardır. Anayasanın 135. Maddesi, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.” diye tanımlamış ve anayasal güvence altına almıştır.

Bu güne kadar kamuoyuna açıkladığımız taleplerimizi duymak, varolan sağlık sistemindeki sorunları görmek ve çözmek için neredeyse hiçbir adım atılmamıştır. Buna karşın Türk Tabipleri Birliği’mizin ve Tabip Odalarımızın yapısına ve seçim yöntemlerine müdahale ederek yasa değiştirme girişimlerinin tartışmaya açılmasını ve yapılacak olumsuz yasa değişikliklerini kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bilgilerinize sunar; sevgi, saygı, dostlukla çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu