0242 237 50 75

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

images_foto2016_kadin-calis

Antalya, Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul Tabip Odaları Kadın Hekim Komisyonları tarafından

Kadın Hekimler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kaynaklı Sorunları Tartıştı

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Antalya Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı”, 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Konyaaltı Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Daha önce yapılan program doğrultusunda Antalya, Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul Tabip Odaları Kadın Hekim Komisyonları tarafından düzenlenen aynı temalı forumlarda ele alınan kadın hekimlerin mesleki uygulamada karşılaştıkları güçlükler, Antalya’da yapılan geniş katılımlı çalıştayda çözüm önerilerini de içerecek şekilde gündeme getirildi. Uzmanlık dernekleri ve tabip odaları temsilcileri yanı sıra Türk Eczacılar Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği temsilcilerinin de katılımıyla yapılan iki günlük çalıştayda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve sağlık uğraşlarında süregelen erkek egemen yapıdan kaynaklanan sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

Çalıştayın ilk gününde, açılış konuşmalarının ve Dr. Hafize Öztürk Türkmen tarafından gerçekleştirilen “Tarihin Dikenli Yollarında Kadın Hekim Olmak” başlıklı konferansın ardından çalışma grupları oluşturuldu. Program çerçevesinde büyük ölçüde deneyim ve tanıklıkların aktarımına dayanan tartışmalar, farklı uzmanlık ve uğraş alanlarından 60 kadın katılımcı tarafından şu çalışma gruplarında yürütüldü;

1. Dahili tıp alanlarında kadın hekim olmak
2. Cerrahi tıp alanlarında kadın hekim olmak
3. Temel tıp ve laboratuar alanlarında kadın hekim olmak
4. Psikiyatri ve Adli Tıp alanlarında kadın hekim olmak
5. Halk Sağlığı ve Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın hekim olmak
6. Akademide kadın hekim olmak
7. Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve sendikalarda kadın hekim olmak
8. Kadın ve LGBTİ+ tıp öğrencisi olmak

İkinci gün programı, Bergama’da siyanürlü altın madeni işletilmesine karşı yürütülen direnişi konu edinen belgesel film gösterimi ve yönetmen Petra Holzer Özgüven’in söyleşisi ile başlatıldı. Daha sonra grup raportörleri tarafından yapılan sunumlarda, 8 çalışma grubunun raporları paylaşıldı. Kadın hekimlerin; uzmanlık alan seçimlerinde, akademik yaşamda yükselmelerinde, mesleki gelişimlerinde, mesleki uygulamalarının ve liyakatlarının değerlendirilmesinde, yönetici konumlarda yer alışlarında, özlük haklarını elde etmelerinde, özel yaşamlarını planlamalarında, çocuk doğurma ve yetiştirme süreçlerinde, kamusal yaşama ve mesleki örgütlenme çalışmalarına katılımlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları, bu bağlamda kadınların aynı konumdaki erkek meslektaşlarına göre daha dezavantajlı oldukları dile getirildi. Toplumdaki ataerkil normların ve tıptaki eril söylemin, çalışma ortamlarında kadın hekimlere yönelik mobing ve her tür şiddet davranışının sıradanlaştırılmasına katkıda bulunduğu çeşitli örneklerle gösterildi. Çözüm önerileri temel olarak sorunların görünür kılınması, çalışma ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük düzenlemelerin, tutum belgelerinin, stratejik eylem planlarının oluşturulması ve yaşama geçirilmesi gerektiği şeklinde sıralandı. Bu süreçte sağlık uğraşlarında görev alan kadınların dayanışmasının ve meslek örgütlerinin soruna sahip çıkmasının belirleyici işlevi olduğu öne sürüldü.