0242 237 50 75

Uzun ve Esnek Çalışmaya Hayır

Uzun ve Esnek Çalışmaya Hayır

Aile hekimleri ve TSM hekimlerine

20-21 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara TTB merkez binasında yapılan Pratisyen Hekim ve Aile Hekimleri Kol toplantısına odamızı temsilen Dr. İbrahim Çelik ve Dr. H.Yener Akşit katıldı

Türkiye çapında büyük bir katılımla gerçekleşen toplantıda

1)Aile hekimleri ve TSM hekimlerine konulan defin ve Acil nöbetleri konusundaki diğer ilerdeki durumlar nöbetlere gitmeme oranları açılan davalar ve sonuçları ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Türkiye nöbete gitmeme ortalaması %60 civarında İç Anadolu illeri çok düşük İzmir ,Antalya Aydın Muğla gibi iller çok yüksek Sağlık Bakanlığı bu konudaki politikasını değistirine kadar ,basın açıklaması, nöbetlere gitmeme eylemlerinin ve hukuksal mücadelenin devamı konusunda hemfikir olundu.

Aynı gün öğle arası tüm il temsilcilerinin katılımı ile yeni torba yasa ve bakanın açıklamalarına yönelik “ASM ler 24 saat açık tutulamaz ” konulu basın açıklaması yapıldı.

2)Sağlık bakanlığı adına valiliklerle yapılan sözleşmelerin hukuki olmadığının altı çizildi ve bu sözleşmelerin çalışanlar adına TTB ve sendikalardan oluşan bir heyetle toplu sözleşme masasında olması gerektiği kararına varıldı.

3)Bir türlü açıklanamayan yeni ücret yönetmeliğinde ettirilmeye çalışılan (+) performans ve halen var olan (-) performansın kabul edilemeyeceğini ,performans peşine düşen çalışanların etik kurallardan uzaklaştığı örülmüştür.

Bunun yanında verilen ücretlerin puan sistemi ,performans gibi emekliliğimize yansımayan yöntemlerle değil tüm aldıklarımızın emekliğe yansıtılması gerektiği ve bu konuda siyasal otoriteye baskı uygulanması gerektiği konusunda karara varıldı.

4)ASM lerin birer şirket haline dönüştürüldüğü. Aile hekimlerinin poliklinik, koruyucu hekimlik, kronik hastalıkların takibi, vb . birçok işi varken işçi çalıştırması, elektirik, su, telefon ,temizlik demirbaş alımı, kira gibi işlerle uğraşmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

5)Aile hekimleri kol yürütmesinin yenilenmesi seçimlerine geçildi. Bu şeçimde odamızı temsilen katılan yönetim kurulu üyemiz Dr.İbrahim Çelik TTB Aile Hekimleri kolu yürütmesine seçilmiştir.

Toplantılar gün sonunda katılan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Beyazıt İlhan’ın konuşması ve dilek ve temennilerle sona erdi.

TTB ve TTB Aile Hekimliği Kolu, 24 ilden gelen tabip odaları yöneticileri ve aile hekimleri temsilcileri ile birlikte, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun; “Aile Hekimliği Nöbet Düzenlemeleri”ne ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmek üzere 21 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Filiz Ünal İncekara ile Dr. İsmail Bulca’nın katıldığı basın toplantısında açıklama metni TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Yaşar Ulutaş tarafından okundu.

Basın açıklamasında, “Sağlık çalışanlarının ASM ve TSM’lerde Cumartesi Pazar demeden 7×24 saat çalıştırılması için yapılan hazırlıklar, hem sağlık çalışanının temel haklarını geriletecek, hem de toplum sağlığına zarar verecektir” denildi.

BASIN AÇIKLAMASI
21 EYLÜL 2014
AİLE HEKİMLERİ UZUN VE ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR DİYOR!

Sağlık Bakanı yaptığı açıklama ile Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, ilk aşamada Cumartesi – Pazar dahil her gün 12 saat ardından da bankamatik gibi 7 gün 24 saat çalışacaklar diyor. Yani ASM çalışanları canlarını dişlerine takıp hiç durup dinlenmeden sürekli çalışacaklar.

Uzun süreli ve esnek çalışma sadece madenlerde ve inşaat sektöründe değil sağlık hizmet alanında da ölümlere varabilecek iş kazalarının en önemli nedenlerinden bir olarak kabul görüyor. Üstelik sağlık hizmeti sunarken yaşanacak iş kazaları hem sağlık çalışanını hem de hastanın yaşamına mal olabiliyor.

Toplumun sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşabiliyor. 24 saat açık kalacak ASM’lerdeki sağlık çalışanının can güvenliği sağlanabilecek midir?

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, Aile Hekimliğine geçişle birlikte öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve tüm sağlık hizmetlerinde yarattığı tahribat her geçen gün daha fazla hissediliyor. Kızamık salgınlarından, hastane acillerinde yaşanan yoğunluğa, anne ölümlerinde yaşanan artıştan, kayıtsız binlerce insanın birinci basamak sağlık hizmeti alamayışına, çalışanların her geçen gün aleyhlerine değişen çalışma koşullarına dek sorunlar giderek artıyor.

Bu hukuksuz uygulama da damga vergisinde olduğu gibi mahkeme kapılarından geri dönecektir.

Sağlık Bakanlığı’nın, hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ASM çalışanlarına zorunlu nöbet uygulaması aylardır sürüyor. ASM çalışanlarının büyük çoğunluğu, farklı eğitim ve deneyim gerektiren acil nöbetlerine, hem hukuka aykırılığından dolayı haksız bir dayatma olması nedeniyle, hem de tıbbın ‘önce zarar verme’ ilkesi gereği hastalarına istemeden de olsa zarar verme ihtimaline karşı, aylardır bu nöbetlere gitmiyor. Tüm karşı duruşumuza rağmen maalesef son torba yasayla birlikte ASM çalışanlarına zorunlu hastane nöbetlerine ek olarak ASM ve TSM’lerde de nöbet tutulma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak Sağlık Bakanı’nın basına verdiği son demeçte, ASM’leri ilk etapta her gün 12 saat, daha sonraki yıllarda her gün 24 saat açık tutmak gayreti içinde olduğu anlaşılmaktadır.

Avrupa ülkelerinde çalışanların haftalık çalışma saatlerinin 40 saatin altına indirilmesi konuları tartışılırken, sağlık çalışanlarının ASM ve TSM’lerde Cumartesi Pazar demeden 7×24 saat çalıştırılması için yapılan hazırlıklar, hem sağlık çalışanının temel haklarını geriletecek, hem de toplum sağlığına zarar verecektir. Adana örneğinde yapılan çalışmayı unutmamak gerekir. 530 nöbetin 227’sine gidilmiş olup toplam 22 hastaya bakılmıştır. Nöbet başına 0,096 hasta düşmektedir. Böyle bir lükse sahip değiliz.

Çalışanların ve üyelerinin hakları için mücadele eden, bunun için var olan TTB ve diğer örgütlerini, ideolojik yapılar olarak tanımlayıp, itibarsızlaştırmaya çalışan Sağlık Bakanlığı’na, artık bayatlayan bu sözlerin etkisinin kalmadığını hatırlatırız.

TTB, çalışanların ve üyelerinin en temel haklarını savunan ideolojiyi benimserken, Hükümet; işverenin haklarının savunuculuğunu yapıp, çalışanların ölümlerine, ağır koşullarda çalışmalarına seyirci kalarak, bu uygulamaları desteklemektedir. ASM çalışanları toplumun sağlık hakkını, kendi temel haklarıyla birlikte savunuyor, bundan sonra da savunmaya devam edecektir.

Tıpkı ASM çalışanlarına dayatılan hastane nöbetlerinin, çalışanlar tarafından işlevsiz hale getirilmesi gibi, ASM ve TSM’lerde 12, 24 saat çalışma uygulamalarınız hayata geçemeyecektir, buna izin vermeyeceğiz.

Saygılarımızla.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU