0242 237 50 75

AİLE HEKİMLİĞİNDE KÖLELİK DÜZENİNİ KABUL ETMİYORUZ

images_WhatsApp_Image_2021-08-16_at_14.01.22

 

Değerli Meslektaşlarımız,

ANTAHED ile birlikte destek veren diğer demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve derneklerle yapılan basın açıklamasında Antalya Tabip Odası adına yapılan açıklamayı Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naci İşoğlu yaptı.

YÖNETMELİK ADETA BİR PRANGADIR. AİLE HEKİMLİĞİNDE KÖLELİK DÜZENİNİ KABUL ETMİYORUZ.

30.06.2021 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği cezalarla donatılmış ve  ”Baskı ve Ceza Yönetmeliği’’ oluşturulmuştur.

Hakkınız ödenmez derken, bunu mu kastediyordunuz.

Kanuni dayanağı bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla sözleşme fesihleri kolaylaşarak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Her gün acaba hangi hatayı yaptım kaygısıyla hizmet üretmeye çalışan bizlerin tükenmişliği bir kat daha artmıştır.

Yönetmelik mesleki bağımsızlığımızı ortadan kaldırırken; kişisel haklarımızın ihlali ve tehdit altında çalışmayı beraberinde getirmiştir.

 Toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, doğru bilgilere ulaşılmasını sağlamaya çalışan, görüş ve çözüm önerilerimizi, taleplerimizi paylaşmanın karşılığı ceza puanıdır.

Özet olarak en doğal haklarımız ”SUÇ” olarak tanımlanmıştır.

Asıl ”SUÇ” u Sağlık Bakanlığı işleyerek, Anayasaya ve ilgili kanuna aykırı yönetmelikler düzenleyip  ülke  sağlık ortamına sürekli zarar vermektedir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun’ da disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hüküm yokken  ,“ihtar puanı” adı altında, demoklesin kılıcı gibi yönetmelikler keyfi bir şekilde düzenlenip ve uygulanıyor.

ASM binalarının büyük çoğunluğu pandemi döneminde hizmet sunumunda iflas etmiştir, Demeyecek miyiz?

Kamu hizmeti, bilimsel verilere göre yapılmış kamu binalarında sunulmalıdır. Bu binalarda hiçbir karşılık beklemeden Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Demeyecek miyiz?

Biz, bu koşullarda bilimsel sağlık hizmeti sunumu olmaz. Demeyecek miyiz.?

Biz, şeffaf veri paylaşımı olmazsa doğru bilimsel değerlendirme olmaz. Demeyecek miyiz.?

ASM ler üzerine yüklenen iş yükü gerçekçi değil, nefes alamıyoruz, tükendik. Demeyecek miyiz?

Anayasayla güvence altına alınan demokratik hak ve özgürlüklerimiz var, susmayacağız Demeyecek miyiz?

Toplumda, sağlıkta yaşanan her türlü şiddete karşı etkili yasa çıkarılmalı ve etkili toplumsal eğitim sağlanmalıdır. Demeyecek miyiz?

Eğer tüm bunları ve daha birçok tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi diyemeyeceksek hangi mesleki bağımsızlıktan bahsedeceğiz.

Yönetmelik adeta bir prangadır ve 2021 yılında Aile Hekimliğinde kölelik düzenini tanımlamaktadır.

Defalarca sorduk yine soruyor ve yanıt bekliyoruz.

Bu yönetmelik hangi bilimsel verilere göre, hangi yaptığınız iş yükü analizlerine göre, hangi anlayışın  hesaplarına göre  hazırlanmıştır

Bir Aile Hekimi ve bir Aile Sağlığı Çalışanından oluşan Aile hekimliği birimine yemeden,, içmeden ,dinlenmeden ,uyumadan çalıştığını varsaysak bile yapmalarının mümkün olmayacağı işler hangi bilimsel çalışmaya göre yüklenmiştir.

Aile Hekimliğini bir yandan toplumun güncel sağlık talepleri olan poliklinik hizmetlerini vermekle yükümlü kılarken, diğer yandan sayısı her gün artan her biri ayrı bir zaman ve altyapı gerektiren gebelik döneminden başlayıp ölüme kadar uzanan yaşam sarmalında yer alan neredeyse tüm sağlık sorunlarının takibinden sorumlu kılacaksınız. Enflasyon altında ezilip eriyen ödeme kalemlerini bırakın arttırmayı her fırsatta kamuoyunda ek ücretler veriyoruz algısı yaratıp ek kesintiler yapacaksınız.

Bu mudur alkışlarınız. Bu mudur teşekkürünüz.

Emeklerimizin karşılığını kırparak bütçe açığını kapatamazsınız. Emek karşılığını gasp ederek tasarruf olamaz. Bunun için ilk olarak sağlıkta bütçenin kara deliği Şehir Hastaneleri için ödenen kiraları ortadan kaldırmanız gerekir.            

Hazırlayanları yazdıkları yönetmelik doğrultusunda ASM de çalışmaya davet ediyoruz. Pratikte uygulanabilir olmayan kararlar sağlığa zarar verir ve yok olmaya mahkumdur.

Bizler kayıplarımızın karşılandığı, emekliliğimize de yansıyacak bir ödeme sistemi ve katsayı artışı beklerken tam tersine ücretlerimizde erime yaratacak dayatmaları kabul etmiyoruz.

Mevcut sistemle olamayacak uygulamaları sözde pozitif performans algısıyla dayatarak maaşlarımızdan kesinti yapılmasını kabul etmiyoruz.       

Pandemide her kademedeki sağlık çalışanları büyük bir özveriyle ve canı pahasına çalışmıştır. Çalışmaya da devam etmektedir. Bir yandan sözde methiyeler düzerken diğer yandan haklarımızın gasp edilmesini, emeğimizin karşılığının arttırılmasını beklerken, tam tersine azaltılmasını ve değer bilmeyen anlayışlarla cezalandırılmayı kabul etmiyoruz.

Bizler sizlerden lütuf değil hakkımız olanı talep ediyoruz.

Pandemide bir başarı destanı yazılacaksa; o da yaşamını bu uğurda kaybeden saygıyla andığımız canlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına aittir.              

Yönetmelik derhal iptal edilmelidir.

Sağlık sistemi güncel bilimsel değerlendirmelere göre sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte yeniden yasalaştırılmalıdır.

Haklarımız ve toplum sağlığı için susmayacağız !

Akıl ve bilim dışı, baskı ve ceza yönetmeliğini kabul etmiyoruz.

Yönetmelik iptal edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi, bu konuda yapılacak etkinliklere desteğimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ve basına saygı ile duyuruyoruz.

ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU