0242 237 50 75

BASIN BİLDİRİSİ

images_ATO_SES

 

AİLE HEKİMLİĞİ CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLSİN İNFAZ KOMİSYONLARI DAĞITILSIN

30 Haziran 2021’de yayınlanan  Yeni Aile hekimliği yönetmeliği  diğer adıyla kölelik ve ceza yönetmeliği) birinci basamak sağlık meslek ve emek örgütlerince (ttb ve sendikalar) Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırdığını, düşünce açıklama, görüş bildirmeyi yasakladığını, ücretlerinin %10 kesintiye uğradığını, özlük haklarının hukuksuz ve haksız yere kısıtladığını birçok şekilde eylem ve etkinlikle kamuoyuna açıklamış, bu ceza yönetmeliğinin iptali için de yargıya başvurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı ‘Ceza Yönetmeliği’ olarak tanımladığımız haksız ve hukuksuz düzenlemenin iptal edilmesi için yaptığımız açıklamalara kayıtsız kalmış, sağlık müdürlükleri bünyesinde hukuksuz bir şekilde kurduğu komisyonlarla ASM’lerde aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının işlerine son verilmeye başlanmıştır.

Ceza yönetmeliğinin iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını ve iptal edilmesi talebimizin haklılığını, haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan komisyonlar üzerinden birçok ilde sözleşmelerin yenilenmemesi ile görmüş olduk.

Böylece bu komisyonların kurulmaması için yaptığımız itirazlarda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde yayınlanarak uygulamaya konan son ‘’ceza’ yönetmeliğinin sözleşme feshiyle ilgili maddesine göre sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘’ infaz’’ komisyonları adeta yargılama, yürütme ve karar verme gücünü tek elde toplamıştır. Hüküm veren infaz komisyonları oluşturulmuştur. Bu yönetmeliğe göre:

“5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde il sağlık müdürlüğünce komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. ‘’

Yeni yönetmeliğin sözleşme yenilenmesi ile ilgili kısma dayanarak kurulan bu komisyon üyeleri ve il-ilçe sağlık müdürleri tarafından telefonla aranarak sözleşmelerinin fesh edileceği şeklinde tehditler yapılmıştır. Sözleşmenin yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ait 30 Haziran 2021 öncesine ait verilmiş ceza puanları da yeni yönetmeliğin hukuksuz maddesine göre işletilerek iki yılda bir yenilenmesi gereken sözleşmeler yenilenmemiştir.

Üstelik sözleşmenin yenilenmeme gerekçelerinden birisinde hekime dayatılan, uygun olmayan ilaç yazdırma talepleri de vardır.  Sağlık Bakanlığının ‘akılcı ilaç kullanımı, gereksiz ilaç tüketimini önlemeye yönelik kampanyasıyla’ da çelişen, hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedeleyen  ‘anamnez alıp ve muayene sonuçlarına göre reçete düzenlenmesi’ kuralına aykırı olarak verilmiş cezalar ve buna bağlı sözleşmelerinin yenilenmemesi oldukça rahatsız edici bir durumdur ve hekimlik mesleği etik kurallarına aykırıdır.

Yine sözleşmesi yenilenmeyerek aile hekimliği yapamaz diye damgalanmış olan bir arkadaşımızın aynı yerde, eski görev yaptığı aile hekimliğinde görevlendirilmiş olması sağlık yönetiminin içine düştüğü aczi açıkça göstermektedir.

Uygulanmaya çalışılan haksız ve hukuksuz kararların sebebinin bu ceza yönetmeliği olduğu açıktır. Bu ceza yönetmeliğinin ve bu komisyonların haksız ve hukuksuz kararlarının ve uygulamalarının yargı tarafından iptal edileceğine inanıyoruz.

TTB ve sendikaların yerinde ve zamanında tepkileriyle bu arkadaşlarımızın sözleşmesinin yenilenmiş olduğunu öğrendik, daha önce yenilenmeyen bu sözleşmelerin de yenilenmesi sevindirici olmuştur.

Tüm birinci basamak sağlık çalışanlarının kararlı duruşuyla, güvencesiz çalışmayı dayatan, sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan, gelirini enaz %10 azaltan, özlük haklarını gerileten yönetmeliğin iptali ve komisyon kararlarının geri çekilmesi için mücadeleyi sürdüreceğiz.

Aile Hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının haklarını, emeklerini savunmak, halkın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasını önlemek, sağlık hakkını savunmak için sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın da destek olacağını biliyor, kamuoyuna duyarlılık çağrısı  yapıyoruz. Yönetmelik iptal edilip ilgili meslek örgütleri, sendikalar ve bağımsız bilim kurullarına danışılarak düzenlenmelidir.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu  –   Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi        

   ATO Yönetim Kurulu Üyesi                           SES ANTALYA ŞUBESİ EŞ BAŞKANI

     Dr. ELMAS DÖŞEMECİ                                          ŞÜKRAN İÇÖZ